Přijímací řízení

Soukromá střední pedagogická škola je součástí Školského komplexu a nabízí absolventům základních škol studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Vzdělání na této škole je ukončeno maturitní zkouškou.

Informace k přijímacímu řízení na Střední pedagogickou školu ve školním roce 2024/2025 jsou průběžně aktualizovány.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
NA STŘEDNÍ PEDAGOGICKOU ŠKOLU

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM (75-31-M/01)
OBOR: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

 

INFORMACE K 2. KOLU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Počet přijímaných žáků: 4
Roční školné: 40 000 Kč

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.

Jednotná přijímací zkouška se v 2. kole nekoná; platí tedy podmínka, že uchazeč musel konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole. Započítávat se budou uchazečovy lepší výsledky z jednotné přijímací zkoušky z 1. kola. Podle platných kritérií na tento obor uchazeč musí získat nejméně 20 bodů z českého jazyka a nejméně 13 bodů z matematiky, aby mohl být přijat (nemá tedy smysl, aby přihlášku podávali uchazeči, kteří získali méně bodů).

Termín školní přijímací zkoušky (ověření talentu): 11. června 2024.
Pozvánka bude uchazečům zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Termín podání přihlášky je do 24. 5. 2024 včetně.

Přihlášky lze podávat třemi způsoby:

  1. Elektronická přihláška (prosíme zákonné zástupce uchazečů, aby využili tohoto způsobu z důvodu urychlení administrativního procesu)
  2. Výpis ze systému
  3. Tiskopis se všemi přílohami

Všechny tři způsoby najdete popsány na www.prihlaskynastredni.cz (sekce Pro rodiče a žáky).

Pokud použijete výpis ze systému nebo tiskopis, je možné odevzdat jej v úředních hodinách v budově střední pedagogické školy v prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, Brno paní asistentce Zimek Kuželové (budova A, přízemí, dveře č. 139) od 20. do 24. 5. 2024. Úřední hodiny jsou v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Výpis nebo tiskopis je také možné zaslat korespondenčně na adresu I. Německého zemského gymnasia, Mendlovo náměstí 1/3, 4, 603 00 Brno.

Nezbytnou součástí přihlášky na střední pedagogickou školu je potvrzení o zdravotní způsobilosti (viz kritéria přijímacího řízení).

Potvrzení o zdravotní způsobilosti a podklady k mimoškolní a zájmové činnosti můžete v 2. kole dodat později než přihlášku, nejpozději však do 24. 5. 2024. Tuto dokumentaci můžete přinést osobně v úředních hodinách paní asistentce Zimek Kuželové.

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A NAHLÍŽENÍ DO SPISU

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitelka školy dne 21. 6. 2024. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky, příp. školní přijímací zkoušky, a hodnocení ostatních kritérií. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, na webu školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení.

Vyjádřit se k podkladům spisu před rozhodnutím o přijetí/nepřijetí uchazeče je možné od 18. do 20. 6. 2024, konkrétní čas je nutné domluvit se zástupcem ředitelky Mgr. Filipem Klobušickým (klobusicky@skolskykomplex.cz nebo 776 829 131). Nahlížení do spisu probíhá v budově školy na Mendlově nám. 1/3, 4, Brno, 603 00 v kanceláři zástupců ředitelky školy (č. 228). Upozorňujeme, že v tomto termínu Vám nebude možné sdělit výsledek přijímacího řízení. Kromě toho máte možnost nahlížet do spisu během celého přijímacího řízení, a to v termínu po domluvě se ZŘŠ Klobušickým (klobusicky@skolskykomplex.cz nebo 776 829 131).

INFORMACE K 1. KOLU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souborech ke stažení najdete výsledky 1. kola přijímacího řízení.

Rodičům přijatých žáků byly prostřednictvím DIPSY sděleny informace ohledně dalších administrativních úkonů spojených s podpisem smlouvy o vzdělávání. Smlouva se podepisuje od 20. do 24. 5. 2024 od 8.30 do 15.30 hod. – bližší informace Vám podá paní asistentka Lucie Svobodová.

 

Typ dokumentu

Název

Soubor

Přijímací řízení
Vyhlášení přijímacího řízení na střední školu pro studium ve školním roce 2024/2025 (2. kolo)
Přijímací řízení
Vyhlášení přijímacího řízení na střední školu pro studium ve školním roce 2024/2025 (1. kolo)
Přijímací řízení
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SPGŠ pro šk.r. 2024/2025.
Přijímací řízení
Kritéria přijímacího řízení SPGŠ pro 24-25
Přijímací řízení
Kritéria přijímacího řízení SPGŠ ŠPZ pro 24-25
Přijímací řízení
Potvrzení zdravotní způsobilost
Přijímací řízení
Úřední hodiny pro doručování přihlášek
Učební plány
Učební plán SPGŠ - týdenní časová dotace
Přijímací řízení
Přípravné lekce ŠPZ na SPGŠ