Žáci prvního stupně základní školy mohou trávit svůj volný čas ve školní družině. Docházka do družiny není povinná a nesouvisí s ní žádné další platby nad rámec školného. Její smysl především spočívá v co nejužším napojení na potřeby každého žáka a dalším rozvíjení jeho dovedností a zájmů.

Čas strávený ve školní družině rozdělujeme na bloky určené k odpočinku, procvičování angličtiny a na zájmové kroužky. Zájmové aktivity vedou pedagogičtí pracovníci naší školy nebo Základní umělecké školy, vychovatelky nebo vybraní externisté.

Ranní školní družina je otevřená od 6.45 do 8.30 hodin a její náplní je především relaxační a odpočinková činnost.

Odpolední blok školní družiny končí v 17 hodin.

V pěkných dnech děti během pobytu v družině tráví čas i venku. Ke hrám a k odpočinku školní družina využívá zrekonstruovaný školní dvorek či několik hřišť, které se nacházejí v blízkosti školy.

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družiny podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek.

Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny ve Vnitřním řádu ŠD a Školním vzdělávacím programu ŠD.

Vyzvedávání z ŠD
Děti si rodiče mohou vyzvedávat na vrátnici školy v předem stanovených časech, tedy 13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 16.30 a 17.00. Vyzvedávání v časovém rozmezí mezi 14.15 a 15.15 hod. není z organizačních důvodů možné, protože by případné odchody narušovaly odpolední program dětí. Žádáme tedy rodiče o respektování těchto časů.

Bez doprovodu mohou družinu opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.

S dalšími dotazy se prosím obracejte na vedoucí školní družiny Šárku Gabrhelovou (gabrhelova@skolskykomplex.cz). Děkujeme za pochopení.

Čas Činnost
6:45  –  8:30 ranní ŠD – převážně odpočinková a relaxační činnosti
(klidové hry, stolní hry, činnost dle zájmů)
Čas Činnost
13:15 – 14:15 příchod dětí, spontánní a odpočinková činnost, rekreační činnost
(četba, vyprávění, tematické rozhovory, výtvarná činnost)
14:15 – 15:15 činnost zájmová v rámci zájmových útvarů, rekreační činnost
(zájmová kroužky, pobyt venku, pohybové a volné aktivity)
Vyzvedávání mezi 14.15 – 15.15 není z organizačních důvodů možné!!!
15:15 - 16:00 svačina, osobní hygiena, příprava na vyučování formou AJ
(didaktické hry, křížovky, smyslové vnímání se zapojením angličtiny)
16.00 – 17.00 sloučení oddělení, úklid, stolní a klidové hry dle zájmů

Otevřená oddělení školní družiny ve školním roce 2023/2024

Rozvrhy jednotlivých oddělení školní družiny ve školním roce 2023/2024

Typ dokumentu

Název

Soubor

Ostatní dokumenty
Návod na aktivaci účtu pro zasílání propustek ze školní družiny.
Ostatní dokumenty
rozvrh 1A PINK TEAM
Ostatní dokumenty
rozvrh 1B PURPLE TEAM
Ostatní dokumenty
rozvrh 2A GREEN TEAM
Ostatní dokumenty
rozvrh 2B MINT TEAM
Ostatní dokumenty
rozvrh 3A BLACK TEAM
Ostatní dokumenty
rozvrh 3B YELLOW TEAM
Ostatní dokumenty
rozvrh 4AB RED TEAM
Ostatní dokumenty
rozvrh 5AB BLUE TEAM
Školní řád
Vnitřní řád školní družiny