Poskytované služby

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje svoje služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ, dále jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením a jejich pedagogickým pracovníkům.

Služby, které zajišťujeme, se zaměřují především na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku a intervenční činnosti s ohledem na věk, školní zařazení dítěte či studenta, jeho vývoj nebo případné obtíže. V případě zájmu poskytujeme školám a školským zařízením metodickou podporu nebo odborné vedení. Spolupracujeme s celou řadou odborných pracovišť nejen v resortu školství a zdravotnictví, ale i sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracujeme i s neziskovým sektorem a s dalšími odborníky podle individuálních potřeb našich klientů.

Služby poskytujeme dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Péče o děti předškolního věku

 • Posouzení vývojové úrovně dítěte
 • Posouzení školní zralosti s možností doporučení odkladu školní docházky
 • Posouzení školní zralosti při předčasném nástupu do školy
 • Posouzení a doporučení pro zařazení do přípravného ročníku ZŠ
 • Posouzení speciálních výchovně-vzdělávacích potřeb
 • Pomoc při emočních a výchovných problémech v rodině a MŠ
 • Zjišťování laterality
 • Doporučení pro nápravu grafomotoriky
 • Doporučení pro rozvoj řeči
 • Doporučení pro rozvoj opožděného nebo nerovnoměrného vývoje

 

Péče o žáky s výukovými nebo výchovnými obtížemi, péče o žáky nadané a mimořádně nadané (např. specifické poruchy učení, specifické poruchy chování…)

 • Posouzení speciálních vzdělávacích potřeb a doporučení vhodných podpůrných opatření
 • Pomoc a doporučení při výukových a výchovných problémech
 • Posouzení speciálních schopností, zájmů, stylů učení
 • Poradenství při problémech v adaptaci na základní nebo střední školu
 • Posouzení mimořádného nadání
 • Diagnostika specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • Diagnostika specifických poruch chování
 • Reedukace specifických poruch učení pro klienty se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poradenství při uvažované změně školy
 • Poradenství a prevence týkající se rizikového chování (šikana, závislosti aj.)
 • Logopedické konzultace k řečovému vývoji, případné doporučení ke klinicko-logopedické péči
 • Konzultace vztahů a klimatu ve třídě, péče o třídní kolektivy v rámci primární i sekundární prevence sociálně patologických jevů

 

Péče o žáky na konci povinné školní docházky a profesní orientace

 • Pomoc s výběrem střední, vyšší odborné a vysoké školy
 • Zjišťování profesní orientace, poradenství v oblasti volby povolání
 • Diagnostika rozumových, osobnostních a dílčích specifických schopností, posouzení studijních předpokladů
 • Doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání
 • Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

 

 

Péče o děti, žáky a studenty se zdravotním znevýhodněním

Péče o děti, žáky a studenty z kulturně odlišného prostředí (cizince, s nedostatečnou znalostí českého jazyka…)

Péče o děti, žáky a studenty s jinými životními podmínkami

Služby zákonným zástupcům

Služby školám a pedagogům

 

Ostatní

 • Konzultační a krátkodobá terapeutická vedení v rámci intervence v zátěžových situacích, životních krizích, vztahových a jiných osobních problémech
 • Stimulace sebepoznání a seberozvoje