Proč naše ZŠ?

Proč naše ZŠ
Jsme soukromá základní škola, která je zařazena do sítě škol MŠMT. Na prvním i druhém stupni nabízíme výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka, bilingvní výuku nejazykových předmětů v anglickém jazyce a aktivní využití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) ve vybraných předmětech.

Výuku zajišťují jak plně kvalifikovaní učitelé, rodilí mluvčí, tak vyučující cizinci. Zároveň nám ale záleží na tom, aby se žáci do hloubky seznámili s českým jazykem, českou literaturou i reáliemi, tradicemi a zvyky.

Díky sníženým počtům žáků ve třídě se pedagogové dokážou věnovat žákům individuálně a vést je na jejich cestě ke vzdělání. Žáci se tak cítí ve škole příjemně a spokojeně.

Vyučování začíná každý den v 8.50 hod. Naši žáci mohou bezplatně navštěvovat ranní družinu v čase od 6.45 do 8.30 hod. Po vyučování mohou zůstat v odpolední družině, která je otevřena až do 17 hodin a nabízí velké množství zájmových kroužků. Škola má vlastní kvalitně vybavenou výtvarnou a keramickou dílnu.

Většina žáků skládá ve 3. ročníku Cambridge zkoušky, v 5. ročníku mluví plynně anglicky a pravidelně se zúčastňují různých jazykových soutěží, kde se umísťují na předních příčkách. Od 3. ročníku si žáci mohou jako nepovinný předmět vybrat druhý cizí jazyk (německý nebo španělský). Od 4. ročníku naši žáci každoročně odjíždějí na jazykové pobyty do zahraničí, které organizujeme ve spolupráci se soukromými školami ve Velké Británii.

Základní škola používá informační systém Škola On-Line, kde se nachází internetová třídní kniha i žákovská knížka. V systému studenti i jejich rodiče najdou rozvrh hodin, přehled školních akcí, známky a slouží k pohodlnému omlouvání absencí. Zároveň do sekce Docházka zaznamenává příchody a odchody dětí, a tak si rodiče mohou online ověřit přítomnost svého dítěte ve škole. Kamerový systém, který monitoruje prostor vrátnice i chodby celého Školského komplexu, tak zajišťuje bezpečnost žáků ve škole, která je pro nás tou nejvyšší prioritou. Během pandemie covidu-19 jsme do obou vstupních prostor instalovali termokamery CoviTherm2020 s online monitoringem teploty procházejících osob.

Ve výuce ještě využíváme e-learningovou platformu Moodle a pro online komunikaci se studenty a při distanční výuce MS Teams.

Všichni žáci základní školy dostávají licenci na Microsoft Suite 365 a jsou tak dobře připraveni na výuku ve specializovaných učebnách i online. Žáci pracují s iPady, Ozoboty nebo programovatelnými Lego stavebnicemi a využívají počítačové učebny. Ve všech třídách se nacházejí nejmodernější interaktivní tabule ActivPanel Promethean, které pedagogové i žáci aktivně v hodinách využívají. Zároveň v jednotlivých předmětech pracují s různými výukovými programy, e-učebnicemi a e-pracovními sešity.

Pro hodiny tělesné výchovy využívá ZŠ dvou tělocvičen, které se nacházejí v 1. patře budovy školy. Ve 2. a 3. třídě probíhá část hodin tělesné výchovy (plávání) v krytém bazénu nedaleko školy. Sportovní dny škola pořádá na atletickém stadionu, který je vzdálený 5 minut od školy. Všechny třídy každý rok absolvují také školu v přírodě. Od 3. třídy se žáci mohou účastnit lyžařského výcvikového kurzu.

V průběhu celého studia mají žáci k dispozici služby školního psychologa i speciálního pedagoga. Individuální konzultace, ale i pomoc s adaptací na nové prostředí jim poskytuje naše pedagogicko-psychologická poradna.

Žáci základní školy se stravují v naší školní jídelně, kde mají každý den na výběr ze dvou až tří kvalitních hlavních jídel.