I. Německé zemské gymnasium je soukromá škola, která nabízí všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém studijním programu. Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou.

Ke každému našemu studentovi přistupujeme individuálně a v úzké spolupráci s rodiči vytváříme ideální prostředí pro jeho systematické vzdělávání. Rozvíjíme jeho kritické myšlení a připravujeme ho na úspěch. Pomáháme mu tak růst v silnou, samostatnou a sebevědomou osobnost, která dokáže pomáhat druhým.

Našim studentům nabízíme prostřednictvím školních klubů a konzultací smysluplný odpolední program, který jim umožňuje prohlubovat a rozšiřovat jejich znalosti v konkrétním oboru, ale slouží také k doučování zameškaného učiva.

Na I. Německém zemském gymnasiu se zaměřujeme na rovnocennou výuku prvního i druhého cizího jazyka, tedy angličtiny a němčiny. Oba jazyky mají zvýšenou hodinovou dotaci, v některých ročnících až 7 hodin týdně. Ve spolupráci s mezinárodními jazykovými instituty a zkouškovými centry připravujeme studenty k získání mezinárodních jazykových certifikátů. Na tyto zkoušky se žáci připravují v rámci běžných hodin angličtiny i němčiny.

Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a v 7. a 8. ročníku osmiletého studia si žáci vybírají semináře z nabídky povinně volitelných předmětů v humanitní i přírodovědné oblasti dle svého plánovaného zaměření do budoucna. Semináře přitom tvoří podstatnou část celkové týdenní hodinové dotace.

Během studia škola pořádá výukové a poznávací zájezdy do zahraničí.

Používáme informační systém Škola On-Line, kde se nachází internetová třídní kniha. V systému žáci i jejich rodiče najdou rozvrh hodin, přehled školních akcí, známky a systém také slouží k pohodlnému omlouvání absencí. Zároveň do sekce Docházka zaznamenává příchody a odchody dětí, a tak si rodiče mohou online ověřit přítomnost svého dítěte ve škole.

Dbáme také na bezpečnost našich žáků. Kamerový systém, který monitoruje prostor vrátnice i chodeb celého Školského komplexu, zajišťuje bezpečnost žáků ve škole. Protože bezpečnost je pro nás priorita, je vstup do školy vybaven turnikety na čipovou kartu.

Všichni žáci dostávají při nástupu do školy licenci na Microsoft Suite 365 a jsou tak technicky dobře připraveni na výuku. Často využíváme platformu MS Teams, která slouží také ke komunikaci se studenty. Kromě toho využíváme i e-learningovou platformu Moodle.

Výuka probíhá ve specializovaných učebnách a laboratořích (jazykové učebny, laboratoř fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, odborné učebny přírodovědných předmětů, počítačové učebny, multimediální učebny, učebna výtvarné výchovy). Při výuce využíváme didaktickou techniku, jako jsou interaktivní tabule, tablety, dataprojektory, vizualizéry a 3D tiskárny.

V budově školy mají žáci možnost využít připojení k internetu prostřednictvím WiFi sítě a samoobslužně si kopírovat studijní materiály.

Studenti se mohou stravovat v naší školní jídelně s vlastní kuchyní, kde mají každý den na výběr ze tří kvalitních hlavních jídel, případně si mohou koupit doplňkové občerstvení ve školní kantýně.