Naše základní a mateřská škola je zapojena do místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV  CZ.02.02.04/00/23_017/0008245.


 

G JGM

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu iKAP II

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu iKAP II

(kroužky probíhají 1 x týdně a jsou zdarma)

Max. počet žáků v jednom kroužku je 15 žáků.

Přihláška již ke stažení není.

Vyplněné přihlášky posílejte odbornému garantovi projektu iKAP II RNDr. Kelbové – mail: kelblova@skolskykomplex.cz

Nabídka kroužků pro žáky nižšího stupně

Záhadná elektrotechnika

 • Náplní kroužku je doplnit učivo o praktické činnosti spojené se základy fyziky. Žáci sestavují funkční modely a zkoumáním jejich činnosti si zábavnou formou ověří fyzikální principy a tím lépe pochopí zákonitosti především z oblasti elektřiny. Žáci zapojují praktické elektrické obvody s využitím stavebnic a integrovaných obvodů. Díky tomu lépe porozumí i činnosti složitějších přístrojů každodenní potřeby. Opět tím rozšíří praktickou činnost nad rámec ŠVP a RVP.
 • Naučí se pracovat ve skupinách, používat přesné a promyšlené technické postupy, vyhledávat informace na internetu.
 • Součástí jsou i návštěvy technických muzeí a Science Center v ČR a v zahraničí.

Každé úterý od 14:10 – 15:40 hod.

Poznáváme zázraky přírody

 • Náplní kroužku je poznávání přírodnin přímo v terénu a následné podrobné zkoumání v laboratoři za využití mikroskopů. Žáci se učí vytvářet nativní preparáty, pracovat s mikroskopy a hlavně dokáží vyhodnotit objekty pozorovatelné v mikroskopu. Pro získání těchto dovedností není při standartní výuce prostor.
 • Žáci se seznamují s výskytem organismů v bezprostředním i vzdálenějším okolí školy i geologickými zajímavostmi Brna. V terénu i v laboratoři si zkoušejí nejrůznější aktivity spojené s týmovou prací. V náplni kroužku jsou zařazeny i exkurze a výstavy přírodovědného zaměření, soutěže, besedy a workshopy s odborníky z jiných pracovišť.
 • Kroužek je určen pro žáky se zájmem o přírodu, její poznávání a zkoumání.

Každé úterý od 14:10 – 15:40 hod.

 Chemie kolem nás i v nás

 • Kroužek probíhá jak v chemické a biologické laboratoři, tak i v terénu. Do programu kroužku jsou zařazeny různé exkurze a přednášky přírodovědného charakteru.
 • Žáci se zabývají badatelskou činností nejen v oblasti chemické, ale obecně přírodovědné s důrazem na mezipředmětové vztahy (fyzika, biologie, zeměpis). Součástí této formy výuky je mimo jiné podpora týmové práce a kritického myšlení.
 • Žáci si prostřednictvím různých experimentů vyzkouší některé vědecké poznatky v praxi.

Nad rámec výuky chemie si žáci osvojí znalosti a dovednosti práce v chemické laboratoři a základní laboratorní techniky, včetně zásad bezpečné práce a první pomoci. Naučí se bezpečně zacházet s chemickými látkami, určenými pro žáky nižšího stupně gymnázií.

 • Cílem tohoto kroužku je především to, aby žáci zjistili, že chemie je velmi zajímavá, dobrodružná a všude kolem nás.

Každé úterý od 14:10 – 15:40 hod.

Ve světě nezabloudíme

 • Polytechnický kroužek „Ve světě nezabloudíme“ je určen pro žáky 2. stupně ZŠ i žáky SŠ. Náplní je zvláště práce s mapami a technologiemi využitelnými v terénu a běžném životě. Žáci se seznamují s kartografickými metodami tvorby map, druhy map (papírovými i mapami dostupnými na internetu), obsahem map atd. Dokáží vytvořit vlastní vrstevnice (př. pomocí aplikace LandscapAR augmented reality) a profily terénu. Pomocí historických map zkoumají změny v krajině. Postupně se seznamují s nejnovějšími metodami tvorby map – př. 3D mapy a zkoumání anaglyfových map pomocí 3D brýlí.
 • Žáci se učí tvořit vlastní mapy podle základních kartografických pravidel (a to i v prostředí GIS). Dále jsou schopni využívat GPS přístroje (turistické, aplikace do mobilu – Waze) buzoly či QR kódy. Pomocí dostupných map zkouší řešit problémové úkoly v krajině (podpora ekologické gramotnosti). Součástí kroužku jsou také kvízy s různými typy slepých map či malování na popisovací globus a atlas světa.

Každé úterý od 14:10 – 15:40 hod.

Nabídka kroužků pro žáky nižšího i vyššího stupně

Digitální svět fotografie

 • Kroužek Digitální svět fotografie navazuje na předcházející kroužek – Základy fotografie a jejich zpracování na PC, v rámci kterého žáci získali základní informace týkající se pořízení kvalitní fotografie a možností jejich úprav na PC. V navazujícím kroužku jsme se chtěli zaměřit na tvorbu různých grafických prací z fotografií vytvořených žáky, jako jsou návrhy plakátů, pozvánek na společenské akce, kalendáře, koláže, fotoknihy i krátké filmy doprovázené titulky a hudbou. V rámci kroužku se žáci seznámí s programy na vytváření grafických prací, navrhnou si téma, které budou chtít zpracovat, pořídí fotografie, ze kterých budou grafický návrh vytvářet, fotografie upraví ve vhodném grafickém editoru a pod vedením vedoucího kroužku vytvoří finální grafický produkt.
 • Kroužek je koncipován tak, aby v kroužku tak žáci maximálně využili fototechniku, která byla pořízena pro předchozí kroužek, aby rozšiřoval vědomosti a dovednosti získané ve výuce předmětu informatika a výpočetní technika a aby nabyté vědomosti a dovednosti mohli využít i v běžném životě.

Každé úterý od 15:00 – 16:30 hod.

Kroužek ICT

 • Náplní kroužku Informačních a komunikačních technologií je především seznámení se s principy moderních technologiemi v oblasti robotizace, kybernetiky a virtuální reality. Především pak v jejich vzájemné integraci, kterou lze simulovat současné a budoucí digitalizované procesy v pokročilé průmyslové výrobě v kontextu konceptu průmyslu 4.0. V zájmovém kroužku se žáci seznámí, především zábavnou formou, s programováním robotů, a to jak prostřednictvím nejjednodušší metody v podobě logického skládání barevných kódů, přes sestavování programů blokovými schématy až po metodu profesionálního programování. Žáci si mohou vyzkoušet práci ve 3D prostředí s využitím brýlí pro virtuální realitu. Poznají možnosti při vytváření počítačových sítí a základy jejich konfigurace.

Každá středa od 15:00 – 16:30 hod.


G JGM

Projekt Implementace KAP JMK II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Matematická gramotnost“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností“, část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Hlavním úkolem je prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi. Toto vzdělávání pedagogů bude realizováno formou vzdělávacích aktivit M-konzultačního a poradenského centra, matematických dílen, jednodenních přípravných matematických soustředění pro nadané žáky, exkurzí a kroužků matematiky pro žáky. Nově vytvořené materiály budou k dispozici na platformě M-výukové materiály.

Jako na jedné z partnerských škol probíhá na Gymnáziu J. G. Mendela M-kroužek pod vedením Mgr. Pavla Sikory.

https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost


 

G JGM

Projekt „Implementace KAP JMK II v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

 

Škola:

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Období realizace:

01. 09. 2020 – 31. 08.2023

Finanční podpora:

Poskytnutí podpory z OP VVV

V rámci projektu otevíráme od 14. 9. 2020 šest kroužků:

 „Ve světě nezabloudíme“

vedoucí Mgr. Kristýna Vodičková – šk. rok 2020/2021 středa 15:00 -16:30

Náplní tohoto kroužku bude zvláště práce s mapami a jejich využití v terénu. Žáci se seznámí s kartografickými metodami tvorby map, druhy map (papírovými i mapami dostupnými na internetu) a obsahem map. Vytvoří vlastní vrstevnice (př. pomocí aplikace LandscapAR augmented reality) a profily terénu.

Pomocí historických map budou zkoumat změny v krajině. Postupně se seznamí s nejnovějšími metodami tvorby – př. 3D mapy a zkoumání anaglyfových map pomocí 3D brýlí. Žáci  se naučí tvořit vlastní mapy podle základních kartografických pravidel a to i v prostředí GIS. Druhotně budou využívat další technologie využitelné v kartografii a geografii – GPS přístroje (zaměřování ploch, délek apod.), buzoly či QR kódy. Žáci pomocí svých i veřejně dostupných map vyzkouší řešit problémové úkoly v krajině (př. možnost výstavby sjezdovky v Brně – klady a zápory…) – podpora ekologické gramotnosti.

Zároveň v rámci tandemové výuky provedou další chemická měření v okolí zkoumaného prostoru (vody, půdy atd.). K prezentaci svých výsledků ve skupinové práci využijí také kameru (natočení videosekvencí a jeho zpracování) či 3D tiskárnu. Součástí kroužku bude i práce a kvízy s různými typy slepých map či malování na popisovací globus. Žáci budou vytvářet mentální mapy.

„Chemie kolem nás i v nás“

vedoucí Ing. Tereza Tobiášová  – šk. rok 2020/2021 úterý 14:10 až 15:40 hod.

Kroužek bude probíhat jak v chemické a biologické laboratoři, tak i v terénu. Do programu kroužku budou zařazeny různé exkurze a přednášky přírodovědného charakteru.

Žáci se budou zabývat badatelskou činností nejen v oblasti chemické, ale obecně přírodovědné s důrazem na mezipředmětové vztahy (fyzika, biologie, zeměpis). Součástí této formy výuky bude mimo jiné podpora týmové práce a kritického myšlení.

Žáci si prostřednictvím různých experimentů vyzkouší některé vědecké poznatky v praxi.

Nad rámec výuky chemie si žáci osvojí znalosti a dovednosti práce v chemické laboratoři a základní laboratorní techniky, včetně zásad bezpečné práce a první pomoci. Naučí se bezpečně zacházet s chemickými látkami, určenými pro žáky nižšího stupně gymnázií.

Žáci budou schopni využít a aplikovat nabyté vědomosti v běžném životě.

Cílem tohoto kroužku je především to, aby žáci zjistili, že chemie je velmi zajímavá, dobrodružná a všude kolem nás.

Kroužek navazuje na předchozí kroužek „Víte, co jíte a jak funguje lidské tělo?“

„Poznáváme zázraky přírody“

vedoucí Ing. Miloslava Floriánová, CSc. – šk. rok 2020/2021 úterý 14:10 až 15:40 hod.

Náplní kroužku bude poznávání přírodnin přímo v terénu a následné podrobné zkoumání v laboratoři za využití mikroskopů. Žáci se naučí vytvářet nativní preparáty,  pracovat s mikroskopy a hlavně dokáží vyhodnotit objekty pozorovatelné v mikroskopu.  Pro získání těchto dovedností není při standartní výuce prostor.

Žáci se seznámí s výskytem organismů v bezprostředním i vzdálenějším okolí školy i geologickými zajímavostmi Brna. V terénu i v laboratoři si vyzkoušejí nejrůznější aktivity spojené s týmovou prací. V náplni kroužku budou zařazeny i exkurze a výstavy přírodovědného zaměření, soutěže, besedy a workshopy s odborníky z jiných pracovišť.

Cílem je rozšíření vědomostí a dovedností nad rámec ŠVP a propojení informací mezi jednotlivými přírodovědnými předměty.

Kroužek navazuje na předchozí kroužek „Badatel v přírodě“.

 „Záhadná elektrotechnika“

vedoucí RNDr. Marie Malásková – šk. rok 2020/2021 úterý 14:10 až 15:40 hod.

Náplní kroužku je doplnit učivo o praktické činnosti spojené se základy fyziky. Žáci budou sestavovat funkční modely a zkoumáním jejich činnosti si zábavnou formou ověří fyzikální principy a tím lépe pochopí zákonitosti především z oblasti elektřiny. Žáci budou zapojovat praktické elektrické obvody s využitím stavebnic a integrovaných obvodů. Díky tomu lépe porozumí i činnosti složitějších přístrojů každodenní potřeby. Opět tím rozšíří praktickou činnost nad rámec ŠVP a RVP.

Naučí se pracovat ve skupinách, používat přesné a promyšlené technické postupy, vyhledávat informace na internetu.

Součástí budou i návštěvy technických muzeí a Science Center v ČR a v zahraničí.

 „Kroužek ICT“

vedoucí Ing. Neuwirth Bernard, Ph.D., MSc. – šk. rok 2020/2021 středa 15:00 až 16:30.

Náplní kroužku Informačních a komunikačních technologií bude především seznámení se s principy moderních technologiemi v oblasti robotizace, kybernetiky a virtuální reality. Především pak v jejich vzájemné integraci, kterou lze simulovat současné a budoucí digitalizované procesy v pokročilé průmyslové výrobě v kontextu konceptu průmyslu 4.0. V zájmovém kroužku se studenti seznámí, především zábavnou formou, s programováním robotů, a to jak prostřednictvím nejjednodušší metody v podobě logického skládání barevných kódů, přes sestavování programů blokovými schématy až po metodu profesionálního programování. Studenti si mohou ve 3D prostředí s použitím kamery (scanneru), brýlí pro virtuální realitu a tiskárny nasimulovat výrobu (3D tisk) elementárních, či složitějších součástí. Součástí „výrobní hry“ bude kooperace a koordinace činností 3-4 studentů (týmová práce) na společném projektu v prostředí virtuální reality.

„Digitální svět fotografie“

vedoucí  Mgr. Lubomír Mudrák  – šk. rok 2020/2021 středa 15:00 až 16:30.

Kroužek naváže na kroužek Základy fotografie a jejich zpracování na PC, v rámci kterého žáci získali základní informace týkající se pořízení kvalitní fotografie a možností jejich úprav na PC. V navazujícím kroužku se chceme zaměřit na tvorbu různých grafických prací z fotografií vytvořených žáky, jako jsou návrhy plakátů, pozvánek na společenské akce, kalendáře, koláže, fotoknihy i krátké filmy doprovázené titulky a hudbou.

Kroužek tak navazuje na tematický celek počítačová grafika, která je součást ŠVP v předmětu Informatika a výpočetní technika. Z toho důvodu je kroužek koncipován pro žáky SŠ a nadané žáky ZŠ. Kroužek Digitální svět fotografie tak rozšiřuje vědomosti žáků nabyté ve výuce a zároveň umožňuje žákům získat praktické zkušenosti z oboru počítačové grafiky, na který je ve výuce vymezen jen omezený čas. V rámci kroužku se žáci seznámí s programy na vytváření grafických prací, navrhnou si téma, které budou chtít zpracovat, pořídí fotografie, ze kterých budou grafický návrh vytvářet, fotografie upraví ve vhodném grafickém editoru a pod vedením vedoucího kroužku vytvoří finální grafický produkt. Počítáme také s případnou spoluprací odborníka z praxe – počítačového grafika.

Kroužek je koncipován tak, aby v kroužku tak žáci maximálně využili fototechniku, která byla pořízena pro předchozí kroužek, aby rozšiřoval vědomosti a dovednosti získané ve výuce předmětu informatika a výpočetní technika a aby nabyté vědomosti a dovednosti mohli využít i v běžném životě.

 

Způsob přihlašování:

Zápis do Vámi zvoleného kurzu provedete na našem e-learningovém portálu MOODLE.

Internetová adresa: https://moodle.skolskykomplex.cz/

V pravém horním rohu klikněte na odkaz  (Přihlášení). Následně vyplňte uživatelské jméno a heslo,
„ZDE POUŽIJTE ÚČET VAŠEHO DÍTĚTE, KTERÉ BUDETE DO KROUŽKU ZAPISOVAT.“

Po přihlášení se Vám zobrazí úvodní stránka MOODLE a na konci stránky najdete odkaz na kroužky: POLYTECHNICKÉ KROUŽKY – KAP II (P34)

Otevřením odkazu se Vám zobrazí seznam jednotlivých kroužků (v MOODLE je pro ně technický termín – kurzy)

Kliknutím na název požadovaného kroužku, budete vyzváni k zápisu do kurzu. Potvrzením zápisu do kurzu uskutečníte přihlášení Vašeho dítěte. Tím okamžikem budete mít k dispozici obsah kurzu – kroužku a to i pro období budoucí.

Maximální kapacita žáků v kroužku je 10 + 2 náhradníci.

Přihlašování bude automaticky spuštěno ve středu 9. září 2020 od  16.00 hodin. Nejzazší možný termín přihlášení je do neděle 13. září do 23.55 hodin. Po naplnění počtu povolených přihlášek se další přihlašování automaticky uzamkne.

Další přihlašování do kroužků bude předběžně v lednu 2021, a to na II. pololetí.

 

Realizační tým bude v projektu spolupracovat:

 1. se třemi partnerskými základními školami v JM kraji
 • Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
 • Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace
 • Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, příspěvková organizace
 1. s jednou neziskovou organizací
 • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 280/7, Brno
 1. se dvěma domovy mládeže
 • Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, Klášterského 602/4, Brno
 • Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, Cihlářská 604/21, Brno


Erasmus+, školní vzdělávání, mobilita pedagogických pracovníků
2019-1-CZ01-KA101-061029

Klíčová akce 1 (KA1) programu Erasmus+, školní vzdělávání, mobilita pedagogických pracovníků

Název projektu: Rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků k dosažení efektivního procesu učení

Číslo projektu (EK): 2019-1-CZ01-KA101-061029

Základní informace:

Projekt je zaměřen na rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků naší školy. Zahrnuje dvě mobility (metodologický kurz a stínování na zahraniční škole). Projekt propojuje další vzdělávání pedagogů, umožňuje výměnu zkušeností dobré praxe mezi učiteli, podporuje aplikaci nových zkušeností v praxi, zatraktivňuje žákům výuku novými prvky, umožňuje navazování pracovních kontaktů na mezinárodní úrovni, motivuje učitele se dále vzdělávat.

 

Více zde

Doba realizace
1. 6. 2019 – 31. 5. 2020

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus +.

 

 

 

 

 


 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

Informace o projektu:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

Průběh projektu:

Ve školním roce 2021/2022 jsme na AZŠ pro naše žáky otevřeli kroužky na podporu rozvoje přírodních věd a matematické gramotnosti v projektu MAP Brno II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

 


 

G JGM

„PolyGram“ – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
(partner č. 4)

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, realizuje tento projekt jakožto partner Jihomoravského kraje číslo 4.

Název projektu: „PolyGram“ – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2020

Finanční podpora: Poskytnutí podpory ze zdrojů OP VVV
Stručný popis projektu a jeho cíle

Gymnázium J. G. Mendela v projektu podpoří níže uvedené klíčové podaktivity:

KA03-1 Organizace kroužků

 1. Zájmový kroužek ICT  
  Kroužek IVT je určen žákům vyššího stupně obou gymnázií, které baví informatika, ale zároveň neměli možnost realizovat své teoretických znalostí a dovedností v praktickém využití. Kroužek se jeví jako elegantní doplněk teoretických znalostí s možností vytvoření kvalitního ICT portfolia pro další vzdělávání v tomto oboru. Děti zde získají praktické dovednosti v několika směrech.
 2. Víte, co jíte a jak funguje lidské tělo?
  Kroužek je určen žákům nižšího stupně obou gymnázií, kteří se chtějí dozvědět více o vlivu výživy na zdravotní stav a kondici lidského těla. Slouží jako nadstandartní doplněk učiva biologie.
 3. Badatel v přírodě
  Kroužek je určen žákům nižšího stupně obou gymnázií, kteří mají zájem o prohloubení vědomostí v oblasti botaniky, zoologie a ekologie a kteří si chtějí vyzkoušet vědeckou badatelskou činnost.
 4. Ekologové – průzkumníci, aneb dopady lidské činnosti na životní prostředí
  Žáci v kroužku pro nižší stupně obou gymnázií v rámci terénního cvičení získají údaje o okolí a kvalitě vody brněnské řeky Svratky. V terénu provedou chemický rozbor vody (chemické a fyzikální vlastnosti), fyzikální měření vodního toku (rychlost proudu, spád koryta, hloubka vody,…) odběr půdních vzorků (určení druhů půdy, kontaminace chemikáliemi,…) a zjistí výskyt organismů. Některá měření a rozbory provedou v laboratořích školy a výsledky práce následně převedou do formy map a grafů (ručně nebo pomocí moderních technologií – PC, GIS, 3D tiskárny).
 5. Jak věci fungují?
  Kroužek s názvem Jak věci fungují je určen pro zvídavé žáky nižšího stupně obou gymnázií se zájmem o matematiku, fyziku, výpočetní techniku a techniku obecně, kteří rádi manuálně tvoří a vymýšlejí. Kroužek je koncipován jako doplněk výuky přírodovědných předmětů, ve kterém si žáci ověří své teoretické znalosti a zároveň je u nich rozvíjena polytechnická výchova a manuální zručnost.
 6. Základy fotografie a jejich úprava v PC
  Kroužek fotografování je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více než jen to, „jak zmáčknout spoušť.“ Žáci se uvidí, jak fotografie vzniká (jak pracuje ten „trpaslík“, který „nakreslí“ ty obrázky), což jim pomůže i v praktických dovednostech – budou vědět, jakým způsobem určité podmínky a nastavení ovlivňují vlastnosti výsledné fotografie.

KA03-3 Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe

pro partnerské základní školy:

 • ZŠ Staňkova 14, Brno
 • ZŠ Holzova 1, Brno
 • ZŠ Tyršova 1255/56, Kuřim

KA03-4 Organizace přednášek odborníků z praxe

Zajistíme přednášky a workshopy odborníků z praxe a odborníků z oblasti vědy a výzkumu pro žáky ZŠ a SŠ.

KA03-5 Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben

Vybavíme prostory pro výuku a volnočasové aktivity dalším moderním zařízením, pomůckami a spotřebním materiálem na podporu polytechnického vzdělávání v přírodovědných předmětech, matematice a informačních technologiích.

Budujeme otevřenou školu spolupracující na všech úrovních, usilujeme o úzkou spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávání  – ZŠ, SŠ, VŠ, vědou a výzkumem a firmami z oblasti trhu práce.

 


 

I. NZG

„PolyGram“ – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
(partner č. 5)

 

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. realizuje tento projekt jakožto partner Jihomoravského kraje, partner č. 5.

Název projektu: „PolyGram“ – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2020

Finanční podpora: Poskytnutí podpory ze zdrojů OP VVV

 


 

I. NZG

Vybudování multimediální učebny pro výuku matematiky, informačních technologií a dalších přírodovědných předmětů
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002059

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Integrovaný regionální operační program

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002059

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Kolová výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

Hlavním cílem projektu je modernizace učebny pro výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů (fyziky, chemie a biologie). Dílčími cíli projektu jsou dále vyřešení konektivity školy, vyřešení prostoru školního dvorku a vyřešení bezbariérovosti nově vzniklé multimediální učebny. V rámci projektu bude do učebny pořízeno vybavení pro studenty a pedagogy, které odpovídá pokroku a nárokům na výuku příslušných předmětů. Projekt tedy přispěje ke zkvalitnění výuky ve vazbě na přírodovědnou klíčovou kompetenci a kompetenci práce s digitálními technologiemi na škole Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba. Doplňkovými aktivitami projektu, které přispějí k naplnění dílčích cílů, jsou také zajištění konektivy školy naplňující standardy dané přílohou č. 11 specifických pravidel výzvy č. 33 IROP, zkultivování školního dvorku zejména prostřednictvím výsadby zeleně a pořízením mobiliáře a zajištění bezbariérovosti nově vzniklé multimediální učebny díky pořízení schodišťových plošin. Počet uživatelů, kteří mohou nové vybavení dodané projektem (výstupy projektu) využívat, je 630.

 

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 8 909 583,71 Kč

Financování před výběrovým řízením (viz tabulka – způsobilé výdaje):

 


 

I. NZG

Vybudování multimediální učebny pro výuku cizích jazyků – anglického a německého jazyka
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002058

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.

Integrovaný regionální operační program

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002058

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Kolová výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

Hlavním cílem projektu je modernizace učebny pro výuku cizích jazyků (anglického a německého jazyka). Dílčími cíli projektu jsou dále vyřešení konektivity školy, vyřešení prostoru školního dvorku a vyřešení bezbariérovosti nově vzniklé multimediální učebny. V rámci projektu bude do učebny pořízeno vybavení pro studenty a pedagogy, které odpovídá pokroku a nárokům na výuku příslušných předmětů. Projekt tedy přispěje ke zkvalitnění výuky ve vazbě komunikace v cizích jazycích na škole I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s Doplňkovými aktivitami projektu, které přispějí k naplnění dílčích cílů, jsou také zajištění konektivy školy naplňující standardy dané přílohou č. 11 specifických pravidel výzvy č. 33 IROP, zkultivování školního dvorku zejména prostřednictvím výsadby zeleně a pořízením mobiliáře a zajištění bezbariérovosti nově vzniklé multimediální učebny díky pořízení schodišťových plošin. Počet uživatelů, kteří mohou nové vybavení dodané projektem (výstupy projektu) využívat, je 742.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 8 351 836,70 Kč

Financování před výběrovým řízením (viz tabulka – způsobilé výdaje):

 


 

I. NZG – AZŠ

Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků na ZŠ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001718

Základní informace
Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostní a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí a žáků v prostředí českého školství a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každé dítě, žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace
1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

 


 

 

G JGM

Bezpečné prostředí ve škole
JMK 77068/2016

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, realizuje tento projekt jakožto partner Jihomoravského kraje 

Období realizace: 2016

Finanční podpora: Finanční prostředky Jihomoravského kraje – hrazeno z dotace JmK

Projekt byl zaměřen na bezpečné prostředí ve škole, zřízením kamerového systému.

Celkové vyhodnocení splnění Projektu

Realizovaný projekt naplnil vytčený cíl a splnil tak předpokládaný účel, finanční prostředky byly použity na pokrytí části nákupu kamerového systému pro bezpečné zajištění předávání dětí a studentů z naší školy. Všechny aktivity a výstupy projektu byly realizovány na posílení bezpečného prostředí ve škole.  Rádi bychom poděkovali za kladné vyřízení naší žádosti o dotaci a přidělení finančních prostředků, které pomohly k zajištění prevence kriminality ve vstupních prostorách školy.

Děkujeme všem, kteří přispěli k realizaci tohoto projektu.

 


 

I. NZG

Zvyšování kvality ve vzdělávání
CZ.1.07/1.1.00/56.0154

Základní informace
Cílem projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání„ byl rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Projekt podpořil jak realizaci kurikulární reformy škol a školských zařízení, tak především výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projekt dále podpořil zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, umožnil zlepšit jazykovou přípravu pedagogů v rámci zahraničního jazykového studia a především podpořil krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt žáků v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

 


 

G JGM

Zvyšování kvality ve vzdělávání CZ.1.07/1.1.00/56.0007

Základní informace Cílem projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání„ byl rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Projekt podpořil jak realizaci kurikulární reformy škol a školských zařízení, tak především výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projekt dále podpořil zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, umožnil zlepšit jazykovou přípravu pedagogů v rámci zahraničního jazykového studia a především podpořil krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt žáků v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Doba realizace 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

G JGM

Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání CZ.1.07/1.3.00/51.0002

Základní informace Cílem projektu „Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání„ je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Projekt podporuje zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy a plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje efektivně využít pro plánování rozvoje svojí organizace. Důležitým cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů, budou používat ICT a mít možnost se obrátit na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou online podporou.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace 24. 10. 2014 – 31. 7. 2015G JGM

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Gymnázium J. G. Mendela se stalo dne 3. 10. 2013 partnerem Jihomoravského kraje v projektu OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

Gymnázium J. G. Mendela v rámci tohoto projektu pořídí moderní vybavení odborných učeben a laboratoří, díky tomu se budou moci žáci středních škol a partnerských základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky biologie a chemie i volnočasových aktivit školy. Učitelé gymnázia a partnerských základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a laboratorního vybavení.

Spolupracující základní školy budou aktivně zapojeny do realizace klíčových aktivit, především do sdílení laboratoří a odborných učeben biologie a chemie a také do programů vzájemného učení.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky biologie a chemie a tím zvýšit zájem žáků o studium těchto oborů nebo oborů jim blízkých, chceme posílit vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. Naším cílem je absolvent, který se dobře uplatní na trhu práce a bude konkurenceschopný s absolventy jiných škol zemí EU. Zvýší se jeho počítačová gramotnost a komunikační kompetence v českém i cizím jazyce.
Spolupracujícími základními školami jsou:

 • Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 (více ZDE)
 • I. Německé zemské gymnasium, základní a mateřská škola, o. p. s., Brno, Mendlovo nám. 3/4 (více ZDE)
 • Základní škola Kuřim, Tyršova 1255 (více ZDE)
 • Základní škola Rousínov, Habrovanská 312 (více ZDE)
 
 

 

I. NZG

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Dne 3. 10. 2013 se I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., stalo partnerskou školou Jihomoravského kraje v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji v rámci OP VK. Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

I. Německé zemské gymnasium si nechá díky tomuto vybudovat laboratoře a odborné učebny pro fyziku a zeměpis s kvalitním didaktickým zázemím. Tyto moderní učebny budou žáci středních škol sdílet při vzájemných výukových programech společně s žáky spolupracujících základních škol z Jihomoravského kraje, kteří tak budou aktivně zapojeni do realizace klíčových aktivit. Díky tomuto projektu mimo jiné prohloubíme integraci cizích jazyků (angličtina a němčina) v předmětech fyzika a zeměpis a vzniknou tak např. nové digitalizované cizojazyčné slovníky. Učitelé gymnázia a partnerských základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a laboratorního vybavení.

Celkově budeme přispívat k efektivnímu vzdělávání v těchto stále důležitějších oblastech pracovního života. Cílem naší školy je absolvent, který se dobře uplatní na trhu práce a bude konkurenceschopný s absolventy jiných škol zemí EU, také se zvýší jeho počítačová gramotnost a komunikační kompetence v českém i cizím jazyce.

V rámci e-learningového portálu MOODLE vznikly kurzy podporující metodu CLIL. Hostovský přístup do těchto kurzů je: Uživatelské jméno: host_CLIL a heslo: XQHq3Ky4Bxaq.

Spolupracující základní školy:

 • Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov (více ZDE)
 • Základní škola a Mateřská škola, Loděnice (více ZDE)
 • Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace (více ZDE)
 • Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace (více ZDE)


G JGM

Inovace výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0336

Naše škola je zapojena v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.
 • Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT
 • Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0336
 • Datum zahájení realizace projektu:  05.03.2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 04.03.2014

I. NZG

Inovace výuky prostřednictvím ICT
CZ.1.07/1.5.00/34.0335

Naše škola je zapojena v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.

 • Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT
 • Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0335
 • Datum zahájení realizace projektu:  05.03.2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 04.03.2014

 


Inovace prostřednictvím ICT v ZŠ Mendlovo nám. Brno CZ.1.07/1.4.00/21.3609

Naše škola je zapojena v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.
 • Název projektu: Inovace prostřednictvím ICT v ZŠ Mendlovo nám. Brno
 • Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3609
 • Datum zahájení realizace projektu:  02.05.2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 01.11.2014

G JGM

Modernizace výuky formou e-learningu CZ.1.07/1.1.02/02.0136

Projekt Modernizace výuky formou e-learningu, pro jehož realizaci byl získán grant Evropské unie v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl zahájen 1. 3. 2010 a ukončen 30. 6. 2012. Cílem projektu bylo poskytnout žákům i pedagogům Gymnázia J. G. Mendela a jeho partnera I. Německého zemského gymnasia možnost rozšířit využívání moderních technologií a postupů ve vzdělávacím procesu. Tyto technologie se staly v poslední době neodmyslitelnou součástí života i vzdělávání, což s sebou samozřejmě přináší řadu výhod i nevýhod. Pokusili jsme se maximálně využít nabízejících se výhod a vyhnout se hrozícím úskalím. Nové technologie rozšiřují komunikační prostor pro učitele a žáky, v řadě případů ušetří ve výuce čas, který lze pak využít efektivněji. Dalším přínosem je to, že data a informace je možno průběžně doplňovat a upravovat na základě zpětné vazby z výuky, reagovat na zastaralé informace v učebnicích. E-learningový portál není určen k tomu, aby zcela nahradil práci učitele. Úloha pedagoga při využívání připravených materiálů je samozřejmě nezastupitelná. Materiály slouží k podpoře výuky a mají žákům i pedagogům nabídnout nejen atraktivnější a dynamičtější výuku, základní přehled učiva obsaženého ve školském vzdělávacím programu, ale i informace nad rámec běžné výuky a zároveň kvalitnější přípravu pro jakékoliv navazující studium. Očekáváme, že žáci budou motivováni k aktivnějšímu zapojení do výuky a materiály budou nejen využívat, ale budou se podílet i na jejich vytváření.

 

I. NZG

Integrace cizích jazyků do výuky
CZ.1.07/1.1.02/03.0079

V březnu 2011 získalo I. Německé zemské gymnasium (I. NZG) grant Evropské unie v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl úspěšně ukončen 30. 6. 2012.

Hlavním cílem projektu Integrace cizích jazyků do výuky bylo zefektivnění a prohloubení výuky cizích jazyků. Cíl vychází ze stále narůstajících nároků na jazykové dovednosti. Výsledným produktem projektu bylo zpracování dvojjazyčných výukových materiálů pro výuku občanské výchovy, dějepisu, reálií anglicky a německy mluvících zemí, zeměpisu a dějin filozofie. Tyto materiály umožňují integraci cizích jazyků do výuky humanitně zaměřených předmětů. 

V rámci projektu byly zpracovány tyto výukové materiály:

česko-anglická verze:

 • Základy právního vědomí s integrací anglického jazyka,
 • Dějepis. Od středověku do 19. století,
 • Reálie anglicky mluvících zemí a České republiky,
 • Obecný zeměpis – pracovní listy,
 • Stručný přehled dějin filozofie s integrací anglického jazyka;

česko-německá verze:

 • Základy právního vědomí s integrací německého jazyka,
 • Dějepis. Od středověku do 19. století,
 • Reálie České republiky a německy mluvících zemí,
 • Obecný zeměpis;

česká verze:

 • Stručný přehled dějin filozofie.

Nově vzniklé didaktické materiály mají také elektronickou podporu. Žáci školy tak mají možnost učit se podle moderně koncipovaných metod s atraktivními studijními materiály, mimo jiné ve spojení s IT. V průběhu pilotáže se ukázalo, že aktivity v projektu zvyšují jazykovou vybavenost žáků a rozšiřují jejich klíčové kompetence.

Výukový materiál, který byl v rámci projektu vytvořen, je velmi rozmanitý, zahrnuje části výkladové, různé typy úkolů určených k procvičování i samostatné pracovní listy.
Nezanedbatelným přínosem projektu je vybavení učeben novou výpočetní technikou pro práci žáků i vybavení pro práci pedagogů.