Střední pedagogická škola nabízí pro absolventy základní školní docházky čtyřletý studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Vzdělání v tomto oboru směřuje k rozvoji a osvojení klíčových a odborných kompetencí. Vede studenty k pozitivnímu vztahu k dětem a pedagogické práci v mateřské škole či zájmových zařízeních. Při práci s dětmi a mládeží budou potřebovat znalosti a dovednosti nejen z oblasti pedagogiky, psychologie nebo biologie, ale také musí umět rozvíjet dítě po stránce výtvarné, dramatické, pohybové a hudební. Mimo to se naši budoucí absolventi učí, proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu i právní normy školské legislativy.

Své teoreticky nabyté poznatky se naši studenti učí aplikovat v pedagogické praxi. Roli učitele nebo vychovatele si vyzkouší pod vedením zkušených pedagogů přímo v pedagogickém procesu ve vybraných partnerských mateřských školách a školních družinách.

Našim studentům nabízíme prostřednictvím školních klubů smysluplný odpolední program, který jim umožňuje prohlubovat a rozšiřovat jejich znalosti v konkrétním oboru, ale slouží také k doučování zameškaného učiva.

Používáme informační systém Škola On-Line, kde se nachází internetová třídní kniha. V systému studenti i jejich rodiče najdou rozvrh hodin, přehled školních akcí, známky a slouží k pohodlnému omlouvání absencí.

Všichni studenti dostávají při nástupu do školy licenci na Microsoft Suite 365 a jsou tak technicky dobře připraveni na výuku. Často využíváme e-learningovou platformu Moodle a pro online komunikaci se studenty a při distanční výuce MS Teams.

Studenti se mohou stravovat v naší školní jídelně, kde mají každý den na výběr ze tří kvalitních hlavních jídel, případně si koupit doplňkové občerstvení ve školní kantýně.

Uplatnění absolventa
Absolvent Střední pedagogické školy se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

Profil absolventa
Naši absolventi se orientují v současných trendech výchovy u nás i ve světě, mají odborné vědomosti a dovednosti nezbytné pro pedagogickou práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Dokážou respektovat jejich práva a potřeby a jsou schopni samostatně aplikovat teoretické poznatky z pedagogiky a psychologie při řešení konkrétních výchovně-vzdělávacích situací.

Mají výstižný a kultivovaný projev v mateřském jazyce, ale dokážou komunikovat i v anglickém jazyce. Umějí taktně jednat s lidmi, orientují se ve slovesném umění včetně literatury pro děti tak, aby ji správně využil pro jednotlivé věkové kategorie.

Absolventi si během studia osvojí základní znalosti z anatomie a fyziologie člověka, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládají zásady racionální výživy se zřetelem k věku a zdravotnímu stavu svých svěřenců a mají vytvořené odpovídající znalosti a návyky z oblasti hygieny výživy a hygieny prostředí.

Umějí hrát na hudební nástroj, zazpívat intonačně a rytmicky správně jednohlasou píseň, mají rozvinuté improvizační a interpretační dovednosti i esteticko-pohybové cítění a umějí využívat hudbu při práci s dětmi a mládeží. Zároveň ovládají prakticky i teoreticky základy výtvarných činností a umí je využívat v praxi.