Školní psycholog

Školní psycholog poskytuje individuální konzultace žákům Školského komplexu, jejich rodičům a učitelům a pomáhá jim vyřešit jejich osobní problémy (úzkosti, depresivní symptomatika, sebehodnocení, identita apod.), problémy ve vztazích (s vrstevníky, partnery, v rodině a kolektivu třídy) a v oblasti seberozvoje. Pracuje také s třídními kolektivy na zlepšování vztahů a klimatu ve třídě a na prevenci nežádoucích jevů, jako je například šikana nebo záškoláctví. Cílem práce školního psychologa je obecně vzato zlepšování wellbeingu všech účastníků vzdělávání na Školském komplexu.

Školní psycholog neposkytuje diagnostiku duševních poruch ani poruch učení a chování, nepředepisuje léky ani jinak nesupluje psychiatrickou péči.

Služby školního psychologa jsou zdarma. Obsah konzultací je důvěrný dle etického kodexu psychologa, GDPR a zákonů ČR.

Pro sjednání konzultace a další informace můžete využít: