Virtuální prohlídka školy

Pedagogicko psychologická poradna - Akreditované pracoviště MŠMT

    

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

 

Aktuální informace

1. 7. 2022

Vážení rodiče, milí žáci, pedagogové,

naše poradenské pracoviště poskytuje služby i v prázdninových měsících, byť omezeném režimu, neboť i paní psycholožky a speciální pedagožky si musí vybrat dovolenou, odpočinout a nabrat síly do dalšího školního roku. Ráda bych Vás informovala, že pro nadcházející školní rok je v naší poradně připravena změna ve vedení pracoviště. Po šestnácti letech mého vedení bude jmenovaná nová zástupkyně ředitele pro PPP Mgr. Magdaléna Regecová.

Provozní doba kanceláře PPP v období od 11.7. do  19. 8. 2022  je od 8.00 do 15.00 hod.

 

Přeji všem pěkné, klidné, slunečné prázdniny.

Mgr. Barbora Dusová

 

Informace  o provozu poradny v období  od 1. 9. 2021

Provoz Pedagogicko-psychologické poradny je nepřerušen.

Aktuální služby poskytujeme  v souladu s preventivně hygienickými opatřeními, která vycházejí z informací, pokynů a doporučení MŠMT a MZ ( k dispozici na stránkách těchto organizací, případně na www.koronavirus.edu.cz/odkazy/ a jako subjekt Školského komplexu  i z protiepidemických opatření  nastavených Školským komplexem (www.skolskykomplex.cz – Protiepidemická opatření na Školském komplexu.)

Žádáme zákonné zástupce, aby se před návštěvou našeho  pracoviště seznámili s preventivně hygienickými opatřeními, a prosíme o jejich respektování, neboť  jejich realizace a striktní dodržování  nám umožňuje pro Vás, Vaše děti a i pro bezpečnost poradenských pracovníků  udržet  poradnu v provozu.  

 Preventivně hygienická opatření v souvislosti s možnými příznaky COVID-19.

1/ Poradenskou službu poskytujeme   klientovi, jeho zákonnému zástupci nebo zletilému klientovi pokud nejeví známky  onemocnění, které by mohly odpovídat  příznakům COVID-19 (příznaky respiračního onemocnění, kašel, zvýšená teplota, jiné popisované příznaky Covid- 19)

2/ Klientovi, zákonnému zástupci, zletilému klientovi s uvedenými příznaky nemůže být vstup do školského zařízení  umožněn. Nepřicházejte k nám prosím také, pokud jste byli v kontaktu s rizikovou osobou s onemocněním COVID-19,  pokud máte nařízenou karanténu nebo pokud se necítíte dobře.  Sjednané vyšetření bude zrušeno, sociální pracovnice s Vámi domluví nový termín.

3/ Do poradny je vstup možný jen se zakrytými ústy a nosem –  dospělí a děti od 15-ti let respirátor FFP2 nebo KN95, děti mladší 15 let s chirurgickou rouškou. Zakrytá ústa a nos je  nutné  mít  po celou dobu pobytu v poradně.

4/  Prosíme o doprovod nezletilého klienta jen v počtu jedné osoby.

5/ Po vstupu do poradny použije klient i doprovodná osoba dezinfekci na ruce. Dezinfekce  je  k dispozici ve vestibulu poradny.

6/ Přicházejte prosím nejdříve deset minut před sjednaným časem vyšetření.   Posečkání  v čekárně před zahájením vyšetření  je kapacitně omezené – rozestupy dva metry a bez vybavení hraček, časopisů.

7/ Ze stejného důvodu -  minimalizovat kontakt s ostatními klienty - doporučujeme po dobu vyšetření dítěte čekat mimo prostory PPP. Setrvání v čekárně je možné pouze, pokud to umožňuje její kapacita, aby byly dodrženy rozestupy 2 metry pokud se nejedná o osoby žijící v jedné domácnosti, po celou dobu  ústa a nos musí být zakryty předepsanými ochrannými prostředky.

8/ V případě potřeby může být klient vyzván, aby si vydezinfikoval či umyl ruce. V odborných pracovnách i na toaletách je dezinfekce taktéž k dispozici.

 

Stanovená hygienická pravidla a opatření jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel je po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.

 

Informační nástěnka PPP

 

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby a konzultace žákům našeho gymnázia, jejich rodičům a vychovatelům. Své odborné služby nabízí i ostatním, dětem, žákům studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

 

Vážení rodiče, milí žáci, studenti, pedagogové,

pokud potřebujete v této obtížné, vyčerpávající,  pro všechny náročné době podporu nebo pokud hledáte informace o možnostech podpory, v sekci PRO RODIČE jsou pro Vás k dispozici informace týkající se ochrany duševního zdraví, informace  k řešení potíží v souvislosti s distanční výukou a s omezením běžného života Vašich dětí i Vás samých.

 

Psychologové a speciální pedagogové nabízejí pomoc při řešení výukových problémů, výchovných problémů a při prevenci sociálně patologických jevů. Pozornost rovněž věnují osobním problémům klientů a problémům vztahovým. Pomáhají s řešením problémů v třídních kolektivech. Soustředí se rovněž na oblast kariérového poradenství a krizové intervence. 

Speciální pedagogové ve spolupráci s psychology provádí nápravu specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) a rovněž nápravu grafomotorických dovedností. Dětem je poskytována také logopedická péče pod vedením speciálního pedagoga – logopeda. Předškoláčkům je učen edukačně-stimulační kurz. 

Odborníci poradny vystavují posudky na žáka a zpracovávají podklady pro integraci žáků ve školách. 

V rámci psychokorektivního vedení se psychologové zaměřují na problémy osobní, rodinné, vztahové a studijní. Formou individuálního vedení klienta směřují k pochopení problému, osobnímu poznání a lepší orientaci při řešení životních úkolů. 

V nabídce poradny jsou odborné semináře určené pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol. Podrobné informace o seminářích najdou zájemci na webových stránkách. 

Žákům Školského komplexu na Mendlově náměstí je věnována péče, která se v posledních dvou letech výrazně prohloubila. Při zahájení studia absolvují žáci vstupní motivační test, mají možnost zúčastnit se třídenního seznamovacího pobytu, na němž pod vedením psychologa a formou her naváží snadněji a rychleji nové kontakty. Součástí pobytu je seminář, který novému žákovi poodhalí stěžejní pasáže z teorie učení. Ve druhém ročníku (v sextě) je žákům gymnázia nabízena možnost bezplatného kariérového poradenství. V případě studijních potíží je žákům po celou dobu jejich studia k dispozici speciální pedagog. Každá třída má svého psychologa, na kterého se může příslušný žák nebo jeho rodič kdykoli, i anonymně, obrátit.