Virtuální prohlídka školy

Pedagogicko psychologická poradna - Akreditované pracoviště MŠMT

    

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

 

Informace  o provozu naší poradny v období  od 1. 3. 2021:

Poradna poskytuje standardní služby v provozní době uvedené na stránkách PPP.

 Preventivní opatření proti možným příznakům COVID-19.

1/ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do  školského zařízení vstoupit, proto pokud  zákonný zástupce či dítě jeví známky onemocnění dýchacích cest, sjednané vyšetření si zruší a  přeobjedná na jiný termín.

2/ Žádáme zákonné zástupce, aby klienta doprovázela v prostorách poradny pouze jedna osoba.

2/ Po vstupu do poradny použije klient i doprovodná osoba dezinfekci na ruce, ta  je  k dispozici ve vestibulu poradny. Posečkat na zahájení vyšetření je možné ve vestibulu či v čekárně.

 Přicházejte  prosím nejdříve max. deset minut před sjednaným časem.

3/ V případě potřeby může být klient vyzván, aby si vydezinfikoval či umyl ruce. V odborných pracovnách i na toaletách je dezinfekce taktéž k dispozici.

 

Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Text MŠMT k provozu škol a škoslkých zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 zde

Informační nástěnka PPP

 

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby a konzultace žákům našeho gymnázia, jejich rodičům a vychovatelům. Své odborné služby nabízí i ostatním, dětem, žákům studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. 

Psychologové a speciální pedagogové nabízejí pomoc při řešení výukových problémů, výchovných problémů a při prevenci sociálně patologických jevů. Pozornost rovněž věnují osobním problémům klientů a problémům vztahovým. Pomáhají s řešením problémů v třídních kolektivech. Soustředí se rovněž na oblast kariérového poradenství a krizové intervence. 

Speciální pedagogové ve spolupráci s psychology provádí nápravu specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) a rovněž nápravu grafomotorických dovedností. Dětem je poskytována také logopedická péče pod vedením speciálního pedagoga – logopeda. Předškoláčkům je učen edukačně-stimulační kurz. 

Odborníci poradny vystavují posudky na žáka a zpracovávají podklady pro integraci žáků ve školách. 

V rámci psychokorektivního vedení se psychologové zaměřují na problémy osobní, rodinné, vztahové a studijní. Formou individuálního vedení klienta směřují k pochopení problému, osobnímu poznání a lepší orientaci při řešení životních úkolů. 

V nabídce poradny jsou odborné semináře určené pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol. Podrobné informace o seminářích najdou zájemci na webových stránkách. 

Žákům Školského komplexu na Mendlově náměstí je věnována péče, která se v posledních dvou letech výrazně prohloubila. Při zahájení studia absolvují žáci vstupní motivační test, mají možnost zúčastnit se třídenního seznamovacího pobytu, na němž pod vedením psychologa a formou her naváží snadněji a rychleji nové kontakty. Součástí pobytu je seminář, který novému žákovi poodhalí stěžejní pasáže z teorie učení. Ve druhém ročníku (v sextě) je žákům gymnázia nabízena možnost bezplatného kariérového poradenství. V případě studijních potíží je žákům po celou dobu jejich studia k dispozici speciální pedagog. Každá třída má svého psychologa, na kterého se může příslušný žák nebo jeho rodič kdykoli, i anonymně, obrátit.