O Školském komplexu

Školský komplex se nachází na Mendlově náměstí 1/3,4 v Brně a poskytuje akreditované vzdělávání v několika studijních oborech. Aktuálně ho navštěvuje cca 1450 žáků a studentů.

Přečtěte si naše hodnoty a přístupy ke vzdělávání.


Gymnázium J. G. Mendela poskytuje všeobecné gymnaziální studium s důrazem na přírodovědné předměty a je vhodné nejen pro přípravu ke studiu na vysokých školách technického, přírodovědného nebo medicínského zaměření. Široké spektrum volitelných předmětů umožňuje i orientaci na studium humanitních oborů.


I. Německé zemské gymnasium přichází s nadstandardní nabídkou všeobecného gymnaziálního studia s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. Oba jazyky mají zvýšenou hodinovou dotaci, v některých ročnících až 7 hodin týdně. 


Střední pedagogická škola nabízí studium ve studijním programu Předškolní a mimoškolní pedagogika. Její absolventi se uplatní jako učitelé v mateřské škole nebo v jiném zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Vzdělání na této škole je ukončeno maturitní zkouškou.


Základní škola nabízí studium prvního i druhého stupně a staví na nejnovějších vzdělávacích principech. Výukové pilíře se opírají o jazykovou vzdělanost, kritické myšlení, finanční gramotnost, kvalitní mluvený projev a schopnost prezentace. Zaměřujeme se také na znalosti v oblasti výpočetní techniky, která je nutnou součástí naší moderní doby. Základní škola nabízí nejen rozšířenou výuku anglického jazyka od 1. třídy, ale také integraci angličtiny do nejazykových předmětů. 


Základní umělecká škola poskytuje umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Výuka probíhá přímo v budově Školského komplexu na Mendlově náměstí, anebo v učebnách na Ježkově ulici (Brno-Lesná).


Mateřská škola Fantazie nabízí předškolní vzdělávání s výukou anglického jazyka a nachází v brněnské čtvrti Žabovřesky na Voroněžské ulici. Základním prostředkem vzdělávání dětí je hra a otevřená komunikace. 


Součástí Školského komplexu je i Pedagogicko-psychologická poradna, která poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby v oblasti podpory vzdělávání a výchovy dětí. Nabízíme individuální poradenství v širokém spektru služeb, ale i skupinové programy pro třídní kolektivy.


Jaké zaměření studia si žáci mohou zvolit?

Žáci se mohou hlásit na gymnázia po dokončení 5. třídy základní školy (osmileté studium), po dokončení 7. třídy základní školy (šestileté studium) nebo po dokončení 9. třídy základní školy (čtyřleté studium). 

Po dokončení 5. třídy základní školy samozřejmě mohou pokračovat ve studiu i na 2. stupni základní školy, který je zaměřený na bilingvní vzdělávání. Druhý stupeň základní školy se nachází přímo v budově Školského komplexu na Mendlově náměstí.

Prvním cizím jazykem na gymnáziích a na 2. stupni ZŠ je angličtina, druhý cizí jazyk si žáci vybírají. Na 2. stupni ZŠ si mohou zvolit němčinu, španělštinu nebo francouzštinu, na Gymnáziu J. G. Mendela vybírají z nabídky španělština, latina, němčina, francouzština nebo ruština. Na I. Německém zemském gymnasiu je druhým cizím jazykem němčina.

Výuku cizího jazyka posilujeme prostřednictvím mezipředmětových vztahů. Hodiny dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy mohou žáci studovat v integraci s německým nebo anglickým jazykem a tím se naučit používat cizí jazyk nejen v běžné komunikaci, ale i v odborném kontextu.

Ve 3. ročníku či v septimě si studenti podle svých zájmů a zaměření svého budoucího vysokoškolského oboru vybírají semináře, které tvoří podstatnou část týdenní hodinové dotace. Tímto způsobem si tak vybírají orientaci buď na přírodovědné předměty (biologie, chemie, fyzika), které budou potřebovat při studiu přírodovědných, lékařských, veterinárních, farmaceutických či pedagogických fakult, anebo na humanitní předměty (základy společenských věd, cizí jazyky, dějepis), které ocení budoucí studenti filozofických, pedagogických a právnických fakult.

Všichni naši studenti mají možnost navštěvovat školní kluby, které slouží pro ujasnění, upevnění a prohloubení probíraného učiva, ale také jako příprava k přijímacím zkouškám a ke studiu na vysněné univerzitě. Školní kluby jsou také příležitostí pro doučování zameškaného učiva nebo dovysvětlení probírané látky a procvičování a opakování učiva před testem.