Vítejte na našich webových stránkách.Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně

           

O nás

Školský komplex se nachází na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně a nabízí:

 1. Gymnázium J. G. Mendela – všeobecné gymnaziální studium s důrazem na přírodovědné předměty je vhodné nejen pro přípravu ke studiu na vysokých školách technického, přírodovědného nebo medicínského zaměření, ale široké spektrum volitelných předmětů umožňuje i orientaci na studium humanitních oborů.
 2. I. Německé zemské gymnasium – přichází s nadstandardní nabídkou všeobecného gymnaziálního studia s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. Týdenní dotace pro výuku každého z obou jazyků je 3—8 hodin, což výrazně převyšuje počty hodin výuky cizích jazyků na běžných gymnáziích.
 3. Střední pedagogickou školu – její absolventi mohou najít uplatnění nejen v mateřských školách, ale i jako vychovatelky (vychovatelé) v řadě dalších zařízení.
 4. Anglickou základní školu – je přátelským průvodcem dětí při jejich prvních krůčcích do světa vzdělávání. K jejím přednostem patří nejen nadstandardní materiální vybavení, ale zejména nízké počty dětí ve třídách, vlídné prostředí a individuální přístup k žákům. Výuka probíhá z velké části v anglickém jazyce (využíváme metodu CLIL, tedy Integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka). Přijímáme i děti cizinců, které ještě nemluví dost dobře česky, a děti z Mateřské školy Fantazie.
 5. Základní uměleckou školu – vyučuje hru na hudební nástroj, zpěv, dramatickou výchovu, taneční výchovu a další obory. Výuka probíhá jednak přímo v budově na Mendlově náměstí, jednak v učebnách na Ježkově ulici (Brno-Lesná).
 6. Mateřskou školu Fantazie – školku pro nejmenší, která se nachází v brněnské čtvrti Žabovřesky na Voroněžské ulici.

Součástí Školského komplexu je i Pedagogicko-psychologická poradna, která pomáhá žákům při adaptaci na nové prostředí a kolektiv. Samozřejmě poskytuje také individuální poradenství – pro žáky Školského komplexu přednostně.

Ve všech oborech Školského komplexu se ve školním roce 2014/2015 vzdělává 1088 žáků.

Co nabízí gymnázia Školského komplexu a střední pedagogická škola žákům a jejich rodičům?

 • Nově zrekonstruovanou budovu,
 • kvalitní didaktickou techniku (interaktivní tabule, moderní počítače, notebooky, tablety, terminály, dataprojektory, vizualizéry aj.),
 • specializované učebny (jazykové učebny, laboratoř fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, odborné učebny přírodovědných předmětů, počítačové učebny, multimediální učebny, učebnu výtvarné výchovy),
 • specializovanou přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky (Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch, FCE, C&G, YLE aj.) přímo ve spolupráci s mezinárodními jazykovými instituty,
 • podporu školní výuky e-learningovou formou,
 • používání autorských, moderně pojatých dvojjazyčných učebnic,
 • připojení k Internetu prostřednictvím WI-FI v budově školy,
 • samoobslužné kopírování a možnost tisku,
 • systém SAS, kde lze během celého školního roku průběžně sledovat prospěch a absenci žáků,
 • moderně vybavenou kuchyni se dvěma jídelnami,
 • možnost objednávat obědy přes Internet,
 • doplňkové občerstvení ve školní kantýně, případně z automatů,
 • výukové a poznávací exkurze do zahraničí a výměnné pobyty s partnerskými školami, např.: Německo – Mnichov (Legoland) nebo Gerabronn (výměnný pobyt), Anglie – Londýn, Rakousko – Vídeň aj.

 

Jaké zaměření studia si žáci gymnázií mohou zvolit?

 • Žáci se mohou hlásit na gymnázia po dokončení 5. třídy ZŠ (osmileté studium), po dokončení 7. třídy ZŠ (šestileté studium) nebo po dokončení 9. třídy ZŠ (čtyřleté studium). Přijímáme také na dálkové pětileté studium.
 • Lze si volit orientaci na přírodovědné předměty (biologie, chemie, fyzika) – pro budoucí studenty přírodovědných, lékařských, veterinárních, farmaceutických či pedagogických fakult, anebo se orientovat na humanitní předměty (základy společenských věd, cizí jazyky, dějepis) – pro budoucí studenty filozofických a právnických fakult.
 • Na I. NZG studují žáci angličtinu a němčinu. Dále si mohou v případě zájmu volit třetí nepovinný jazyk (ruština, španělština aj.).
 • Na G JGM mají žáci jako první cizí jazyk angličtinu a volí si druhý cizí jazyk – němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu. V posledních dvou ročnících studia přibývá povinně latina.
 • Výuku cizího jazyka lze posílit také na základě mezipředmětových vztahů – hodiny dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy mohou žáci studovat v integraci s německým nebo anglickým jazykem – tím se naučí používat cizí jazyk nejen v běžné komunikaci, ale i v odborném kontextu.
 • V maturitním ročníku (resp. už ve 3. ročníku či septimě) si žáci volí semináře podle svých zájmů a zaměření budoucího vysokoškolského oboru. Semináře tvoří podstatnou část týdenní hodinové dotace.
 • Podle potřeby mohou žáci využívat školních klubů nebo konzultací (za účelem rozšíření učiva nebo doplnění zameškané látky).
 • V případě zájmu mohou žáci v odpoledních hodinách navštěvovat základní uměleckou školu nebo sportovně a výtvarně zaměřené kluby.