Vítejte na našich webových stránkách.Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně

           

Zapojení Školského komplexu do projektů EU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Programové období 2014–2020

I. NZG - AZŠ
Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků na ZŠ

Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001718

Základní informace
Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostní a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí a žáků v prostředí českého školství a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každé dítě, žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace
1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Výzva MŠMT č. 56 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

I. NZG
Zvyšování kvality ve vzdělávání

Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/56.0154

Základní informace
Cílem projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání„ byl rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Projekt podpořil jak realizaci kurikulární reformy škol a školských zařízení, tak především výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projekt dále podpořil zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, umožnil zlepšit jazykovou přípravu pedagogů v rámci zahraničního jazykového studia a především podpořil krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt žáků v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

G JGM
Zvyšování kvality ve vzdělávání

Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/56.0007

Základní informace
Cílem projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání„ byl rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Projekt podpořil jak realizaci kurikulární reformy škol a školských zařízení, tak především výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projekt dále podpořil zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, umožnil zlepšit jazykovou přípravu pedagogů v rámci zahraničního jazykového studia a především podpořil krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt žáků v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

G JGM
Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.3.00/51.0002

Základní informace
Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání„ je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Projekt podporuje zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy a plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje efektivně využít pro plánování rozvoje svojí organizace. Důležitým cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů, budou používat ICT a mít možnost se obrátit na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou online podporou.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace
24. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Přírodovědné a technické vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji

G JGM
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Gymnázium J. G. Mendela se stalo dne 3. 10. 2013 partnerem Jihomoravského kraje v projektu OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

Gymnázium J. G. Mendela v rámci tohoto projektu pořídí moderní vybavení odborných učeben a laboratoří, díky tomu se budou moci žáci středních škol a partnerských základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky biologie a chemie i volnočasových aktivit školy. Učitelé gymnázia a partnerských základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a laboratorního vybavení.

Spolupracující základní školy budou aktivně zapojeny do realizace klíčových aktivit, především do sdílení laboratoří a odborných učeben biologie a chemie a také do programů vzájemného učení.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky biologie a chemie a tím zvýšit zájem žáků o studium těchto oborů nebo oborů jim blízkých, chceme posílit vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. Naším cílem je absolvent, který se dobře uplatní na trhu práce a bude konkurenceschopný s absolventy jiných škol zemí EU. Zvýší se jeho počítačová gramotnost a komunikační kompetence v českém i cizím jazyce.
 

Spolupracujícími základními školami jsou:

 • Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 (více ZDE)
 • I. Německé zemské gymnasium, základní a mateřská škola, o. p. s., Brno, Mendlovo nám. 3/4 (více ZDE)
 • Základní škola Kuřim, Tyršova 1255 (více ZDE)
 • Základní škola Rousínov, Habrovanská 312 (více ZDE)

 

I. NZG
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Dne 3. 10. 2013 se I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., stalo partnerskou školou Jihomoravského kraje v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji v rámci OP VK. Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.


I. Německé zemské gymnasium si nechá díky tomuto vybudovat laboratoře a odborné učebny pro fyziku a zeměpis s kvalitním didaktickým zázemím. Tyto moderní učebny budou žáci středních škol sdílet při vzájemných výukových programech společně s žáky spolupracujících základních škol z Jihomoravského kraje, kteří tak budou aktivně zapojeni do realizace klíčových aktivit. Díky tomuto projektu mimo jiné prohloubíme integraci cizích jazyků (angličtina a němčina) v předmětech fyzika a zeměpis a vzniknou tak např. nové digitalizované cizojazyčné slovníky. Učitelé gymnázia a partnerských základních škol budou proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a laboratorního vybavení.

Celkově budeme přispívat k efektivnímu vzdělávání v těchto stále důležitějších oblastech pracovního života. Cílem naší školy je absolvent, který se dobře uplatní na trhu práce a bude konkurenceschopný s absolventy jiných škol zemí EU, také se zvýší jeho počítačová gramotnost a komunikační kompetence v českém i cizím jazyce.

V rámci e-learningového portálu MOODLE vznikly kurzy podporující metodu CLIL. Hostovský přístup do těchto kurzů je: Uživatelské jméno: host_CLIL a heslo: XQHq3Ky4Bxaq.

Spolupracující základní školy:

 • Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov (více ZDE)
 • Základní škola a Mateřská škola, Loděnice (více ZDE)
 • Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace (více ZDE)
 • Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace (více ZDE)

 

EU peníze školám

G JGM
Inovace výuky prostřednictvím ICT na Gymnáziu JGM

CZ.1.07/1.5.00/34.0336

Naše škola je zapojena v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.

 • Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT na Gymnáziu JGM
 • Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0336
 • Datum zahájení realizace projektu:  05.03.2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 04.03.2014

 

I. NZG
Inovace výuky prostřednictvím ICT

Naše škola je zapojena v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.

 • Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT
 • Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0335
 • Datum zahájení realizace projektu:  05.03.2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 04.03.2014

Anglická ZŠ
Inovace prostřednictvím ICT v ZŠ Mendlovo nám. Brno

CZ.1.07/1.4.00/21.3609

Naše škola je zapojena v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.

 • Název projektu: Inovace prostřednictvím ICT v ZŠ Mendlovo nám. Brno
 • Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3609
 • Datum zahájení realizace projektu:  02.05.2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 01.11.2014

 

Přírodovědné a technické vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji

G JGM
Modernizace výuky formou e-learningu

CZ.1.07/1.1.02/02.0136

Projekt Modernizace výuky formou e-learningu, pro jehož realizaci byl získán grant Evropské unie v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl zahájen 1. 3. 2010 a ukončen 30. 6. 2012.

Cílem projektu bylo poskytnout žákům i pedagogům Gymnázia J. G. Mendela a jeho partnera I. Německého zemského gymnasia možnost rozšířit využívání moderních technologií a postupů ve vzdělávacím procesu. Tyto technologie se staly v poslední době neodmyslitelnou součástí života i vzdělávání, což s sebou samozřejmě přináší řadu výhod i nevýhod. Pokusili jsme se maximálně využít nabízejících se výhod a vyhnout se hrozícím úskalím.

Nové technologie rozšiřují komunikační prostor pro učitele a žáky, v řadě případů ušetří ve výuce čas, který lze pak využít efektivněji.
Dalším přínosem je to, že data a informace je možno průběžně doplňovat a upravovat na základě zpětné vazby z výuky, reagovat na zastaralé informace v učebnicích.

E-learningový portál není určen k tomu, aby zcela nahradil práci učitele. Úloha pedagoga při využívání připravených materiálů je samozřejmě nezastupitelná. Materiály slouží k podpoře výuky a mají žákům i pedagogům nabídnout nejen atraktivnější a dynamičtější výuku, základní přehled učiva obsaženého ve školském vzdělávacím programu, ale i informace nad rámec běžné výuky a zároveň kvalitnější přípravu pro jakékoliv navazující studium. Očekáváme, že žáci budou motivováni k aktivnějšímu zapojení do výuky a materiály budou nejen využívat, ale budou se podílet i na jejich vytváření.

 

I. NZG
Integrace cizích jazyků do výuky

CZ.1.07/1.1.02/03.0079

V březnu 2011 získalo I. Německé zemské gymnasium (I. NZG) grant Evropské unie v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl úspěšně ukončen 30. 6. 2012.

Hlavním cílem projektu Integrace cizích jazyků do výuky bylo zefektivnění a prohloubení výuky cizích jazyků. Cíl vychází ze stále narůstajících nároků na jazykové dovednosti. Výsledným produktem projektu bylo zpracování dvojjazyčných výukových materiálů pro výuku občanské výchovy, dějepisu, reálií anglicky a německy mluvících zemí, zeměpisu a dějin filozofie. Tyto materiály umožňují integraci cizích jazyků do výuky humanitně zaměřených předmětů.
 

V rámci projektu byly zpracovány tyto výukové materiály:

česko-anglická verze:

 • Základy právního vědomí s integrací anglického jazyka,
 • Dějepis. Od středověku do 19. století,
 • Reálie anglicky mluvících zemí a České republiky,
 • Obecný zeměpis – pracovní listy,
 • Stručný přehled dějin filozofie s integrací anglického jazyka;

česko-německá verze:

 • Základy právního vědomí s integrací německého jazyka,
 • Dějepis. Od středověku do 19. století,
 • Reálie České republiky a německy mluvících zemí,
 • Obecný zeměpis;

česká verze:

 • Stručný přehled dějin filozofie.


Nově vzniklé didaktické materiály mají také elektronickou podporu. Žáci školy tak mají možnost učit se podle moderně koncipovaných metod s atraktivními studijními materiály, mimo jiné ve spojení s IT. V průběhu pilotáže se ukázalo, že aktivity v projektu zvyšují jazykovou vybavenost žáků a rozšiřují jejich klíčové kompetence.

Výukový materiál, který byl v rámci projektu vytvořen, je velmi rozmanitý, zahrnuje části výkladové, různé typy úkolů určených k procvičování i samostatné pracovní listy.
Nezanedbatelným přínosem projektu je vybavení učeben novou výpočetní technikou pro práci žáků i vybavení pro práci pedagogů.