Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
   
 
                                            
 

 

Zápis do 1. ročníku AZŠ pro školní rok 2022/23

Nejsme školou spádovou, přijímáme děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Individuální pohovory jsou stejné pro třídu CLIL i pro bilingvní třídu. Pro bilingvní třídu je navíc nutná komunikativní znalost angličtiny i češtiny. Na základě komunikační úrovně angličtiny/češtiny, si mohou rodiče pro své dítě zvolit studium v bilingvní třídě nebo CLIL třídě.

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED ZÁPISEM?

Prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem (prochazkova@skolskykomplex.cz  nebo cendelinova@skolskykomplex.cz) nebo telefonicky (+420 770 630 300) si zarezervujte konkrétní čas individuálního pohovoru Vašeho dítěte.

K individuálnímu pohovoru je třeba přinést: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (případně kopii RL).

  

OBSAH INDIVIDUÁLNÍHO POHOVORU PRO ZÁJEMCE O ZÁPIS DO 1. TŘÍDY AZŠ:

Informační letáček „Obsah individuálního pohovoru“ ke stažení v češtině ZDE.

To down a leaflet „Contents and terms of the Scholl readiness interview“, click HERE.

Budeme rádi, pokud se před konáním zápisu přijdete do ZŠ podívat a přesvědčíte se osobně o našich kvalitách.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA AZŠ:

V naší ZŠ si můžete domluvit individuální schůzku nahrazující „Den otevřených dveří“.

 

NABÍZÍME DVA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

Program CLIL (třída CLIL)

Více o programu CLIL se můžete dočíst Z DE.

Program bilingvního vzdělávání (bilingvní třída)

Podrobnosti o bilingvní třídě naleznete Z DE.

 

Informace k organizaci a průběhu individuálních pohovorů (k orientačnímu ověření školní zralosti) a formální části zápisu:

Zápis probíhá ve dvou částech: 1) individuální pohovor a 2) formální část zápisu.

Na individuální pohovor navazuje formální část zápisu v pondělí 4. 4. 2022.  

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky. V případě, že budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutno tuto žádost podat v den formálního zápisu tj. 4. 4. 2022 (do 13.00 hod.).

Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu CLIL třídu (třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, tzv. CLIL) a jednu bilingvní třídu (dvojjazyčné vzdělávání vybraných předmětů ČJ/AJ s českým učitelem a rodilým mluvčím zároveň). Každá třída bude naplněna maximálně do počtu 16 žáků. Vyučovacím jazykem školy je jazyk český, v bilingvní třídě český a anglický jazyk. S výukou anglického jazyka v naší škole začínáme od 1. ročníku. Výběr studijního programu si zvolí zákonní zástupci v den individuálního pohovoru. Seznam přijatých dětí bude stanoven pro každou třídu zvlášť.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

CLIL TŘÍDA: děti budou přijímány na základě získaných bodů v individuálním pohovoru (max. 50 bodů). Pokud je starší sourozenec žákem Školského komplexu získává +7 bodů nebo pokud je zapisované dítě vzděláváno v MŠ Fantazii, získává +7 bodů. V případě shodnosti pořadí bude volba losováním. Smlouva o zajištění výuky žáka“ musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte ve stanoveném termínu (nejpozději do 11. 4. 2022). V případě nepodepsání smlouvy v daném termínu, je uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle získaných bodů v individuálních pohovorech.

BILINGVNÍ TŘÍDA: děti budou přijímány na základě získaných bodů v individuálním pohovoru (max. 57 bodů: 50 b + 7 b komunikativní znalost angličtiny). Pokud je starší sourozenec žákem Školského komplexu získává +7 bodů nebo pokud je zapisované dítě vzděláváno v MŠ Fantazii, získává +7 bodů. V případě shodnosti pořadí budou zohledněné body z AJ (maximálně 7 bodů - platí pro bilingvní třídu) a v případě další shodnosti pořadí bude volba losováním. Smlouva o zajištění výuky žáka“ musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte ve stanoveném termínu (nejpozději do 11. 4. 2022). V případě nepodepsání smlouvy v daném termínu, je uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle získaných bodů v individuálních pohovorech.

Formální část zápisu:

Zákonní zástupci dítěte podají ke dni 4. 4. 2022 (do 13.00 hod.) osobně nebo elektronicky (e-mailem: prochazkova@skolskykomplex.cz - s uznávaným elektronickým podpisem,  datovou schránkou: wnv57gb): „Žádost o přijetí k zápisu k povinné školní docházce“, „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, „Zápisní list“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ či „Žádost o předčasné přijetí“.

Veškeré formuláře obdrží zákonní zástupci od vedení ZŠ v den konání individuálních pohovorů. V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky, předloží u zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o předčasný nástup dítěte, předloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, případně doporučení odborného lékaře.

Registrační čísla, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, rozhodnutí o odkladu

Vašemu dítěti přidělíme registrační číslo. Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ (I. Německého zemského gymnasia, základní a mateřské školy, o. p. s.) bude zveřejněn pod registračními čísly na úřední desce školy, a to na hlavních vchodových dveřích školy. Výsledky budou zveřejněny také na webových stránkách školy (do 30ti dnů od podání žádosti k základnímu vzdělávání).
Písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce bude zasláno zákonným zástupcům dítěte e-mailem. „Rozhodnutí o odkladu“ či  „Rozhodnutí o zamítnutí odkladu povinné školní docházky“ bude zasláno zákonným zástupcům dítěte taktéž e-mailem. Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku AZŠ školního roku 2022/2023: ZDE

(Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku AZŠ školního roku 2022/2023 byl zveřejněn dne 2. 6. 2022. Seznam byl stažen dne 18. 6. 2022.)

Všechny potřebné formuláře si můžete stáhnout v záložce Formuláře a dokumenty.