Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

Zápis do 1. ročníku AZŠ pro školní rok 2023/24

Nejsme školou spádovou, přijímáme děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Individuální pohovory jsou stejné pro třídu CLIL i pro bilingvní třídu. Pro bilingvní třídu je navíc nutná komunikativní znalost angličtiny i češtiny. Na základě komunikační úrovně angličtiny/češtiny, si mohou rodiče pro své dítě zvolit studium v bilingvní třídě nebo CLIL třídě.

NABÍZÍME DVA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

Program CLIL (třída CLIL)

  • Více o programu CLIL se můžete dočíst Z DE.

Program bilingvního vzdělávání (bilingvní třída)

  • Podrobnosti o bilingvní třídě naleznete Z DE.
     

Informace k organizaci a průběhu individuálních pohovorů (k orientačnímu ověření školní zralosti) a formální části zápisu:

Zápis do 1. třídy ZŠ probíhá ve dvou částech: 1) Individuální pohovory a 2) formální část zápisu.

Na individuální pohovory k orientačnímu ověření školní zralosti (25. 2. 2023 a 26. 2. 2023) navazuje formální část zápisu v pondělí 3. 4. 2023.  O výsledku individuálních pohovorů budeme rodiče informovat e-mailem do konce týdne od konání individuálního pohovoru.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky. V případě, že budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutno tuto žádost podat v den formálního zápisu tj. 3. 4. 2023.

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme jednu CLIL třídu (třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, tzv. CLIL) a jednu bilingvní třídu (dvojjazyčné vzdělávání vybraných předmětů v angličtině s českým učitelem a rodilým mluvčím současně). Vyučovacím jazykem školy je jazyk český, v bilingvní třídě český a anglický jazyk. S výukou anglického jazyka v naší škole začínáme od 1. ročníku. Výběr studijního programu si zvolí zákonní zástupci v den individuálních pohovorů. Seznam přijatých dětí bude pro každou třídu zvlášť.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

CLIL TŘÍDA: děti budou přijímány na základě získaných bodů v individuálních pohovorech (max. 50 bodů). Pokud je starší sourozenec žákem Školského komplexu získává +7 bodů nebo pokud je zapisované dítě vzděláváno v MŠ Fantazii, získává +2 body. V případě shodnosti pořadí bude volba losováním. Smlouva o zajištění výuky žáka“ musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte ve stanoveném termínu. V případě nepodepsání smlouvy v daném termínu, je uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle získaných bodů v individuálních pohovorech.

BILINGVNÍ TŘÍDA: děti budou přijímány na základě získaných bodů v individuálních pohovorech (max. 57 bodů: 50 b orientační ověření školní zralosti, 7 b komunikativní znalost angličtiny). Pokud je starší sourozenec žákem Školského komplexu získává +7 bodů nebo pokud je zapisované dítě vzděláváno v MŠ Fantazii, získává +2 body. V případě shodnosti pořadí budou zohledněné body z AJ (maximálně 7 bodů - platí pro bilingvní třídu) a v případě další shodnosti pořadí bude volba losováním. Smlouva o zajištění výuky žáka“ musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte ve stanoveném termínu. V případě nepodepsání smlouvy v daném termínu, je uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle získaných bodů v individuálních pohovorech. 

Formální část zápisu:

Zákonní zástupci dítěte podají ke dni 3. 4. 2023 (do 13:00 hodin) osobně nebo elektronicky (e-mailem: cendelinova@skolskykomplex.cz - s uznávaným elektronickým podpisem,  datovou schránkou: wnv57gb): „Žádost o přijetí k zápisu k povinné školní docházce“, „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, „Zápisní list“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ či „Žádost o předčasné přijetí“.

Veškeré formuláře obdrží zákonní zástupci od vedení ZŠ v den konání individuálních pohovorů. V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky, předloží u zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o předčasný nástup dítěte, předloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, případně doporučení odborného lékaře.

Registrační čísla, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, rozhodnutí o odkladu

Vašemu dítěti přidělíme registrační číslo. Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ (I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.) bude zveřejněn pod registračními čísly na úřední desce školy, a to na hlavních vchodových dveřích školy, do 30 dnů od podání žádosti ke vzdělávání.
Písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce bude zasláno zákonným zástupcům dítěte e-mailem. „Rozhodnutí o odkladu“ či „Rozhodnutí o zamítnutí odkladu povinné školní docházky“ bude zasláno zákonným zástupcům dítěte taktéž e-mailem. Uvedený dokument byl zákonným zástupcům zaslán dne 27. 4. 2023.

Všechny potřebné formuláře si můžete stáhnout v záložce Formuláře a dokumenty.