Anglická základní škola

        
        

Rozhodnutí o přijetí

        Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí naleznete zde.
 
         Rozhodnutí o nepřijetí - nevyzvednuto - zveřejněno dne 5. 6. 2020
 
 

ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

    Termín: 20. dubna 2020 (elektronicky)
    Místo:   I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., Mendlovo nám. 1/3, 4, Brno


Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.


V případě, že budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutno tuto žádost podat v den zápisu tj. 20. 4. 2020!

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Splnění zákonných povinností.

 

Základní kritérium:

1. Získané body v talentových zkouškách (max. 50 b.).

 

Doplňkové kritérium:

1. Starší sourozenec je žákem Školského komplexu nebo zapisované dítě je v MŠ Fantazie (7 b.).

2. Podpis smlouvy o zajištění výuky žáka ve stanoveném termínu.

 

V případě shodnosti pořadí budou zohledněné body z AJ.

V případě další shodnosti pořadí bude volba losováním.

 

Ve školním roce 2020/2021 bude naše škola otevírat dvě první třídy, každá z nich bude naplněna maximálně do počtu 16 žáků. Celkem budeme přijímat maximálně 32 žáků. Z toho budeme ve školním roce otevírat jednu třídu bilingvní (ČJ/AJ) a jednu třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka (tzv. CLIL). Výběr programu zvolí zákonní zástupci v den zápisu. Pořadí přijatých dětí bude pro každou třídu zvlášť.
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a talentových zkoušek.


FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

• Zákonní zástupci podají elektronicky (e-mailem: jancikova@skolskykomplex.cz; datovou schránkou: wnv57gb):
Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky, Zápisní list dítěte, případně Žádost o odklad povinné školní docházky či Žádost o předčasné přijetí.

 V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky, předloží u zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
• V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o předčasný nástup dítěte, předloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, případně doporučení odborného lékaře.


 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018
• vyučovacím jazykem školy je jazyk český, v bilingvní třídě český a anglický jazyk
• do doby zahájení povinné školní docházky mohou pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho
• s výukou anglického jazyka ve třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka začínáme od 1. ročníku


Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?
Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


Rozhodnutí o přijetí - registrační čísla, nepřijetí, rozhodnutí o odkladu

Vašemu dítěti přidělíme registrační číslo. Seznam přijatých/nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání do I. Německého zemského gymnasia, základní a mateřské školy, o. p. s. bude zveřejněn pod registračními čísly na úřední desce školy, a to na:
         • hlavních vchodových dveřích školy
         • na webových stránkách školy www.skolskykomplex.cz
Písemné Rozhodnutí o přijetí je uloženo u zástupkyně ředitelky školy a bude vydáno na vyžádání zákonným zástupcem.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k povinné školní docházce bude vždy zasláno zákonným zástupcům doporučeným dopisem.
Rozhodnutí o odkladu či zamítnutí odkladu povinné školní docházky bude zasláno zákonným zástupcům dítěte doporučeným dopisem.

Všechny potřebné formuláře si můžete stáhnout v zálože Formuláře a dokumenty.

 

Talentové zkoušky a zápis do 1. třídy anglické ZŠ pro školní rok 2020/21

Nabízíme dva vzdělávací programy:

1. Program CLIL (třída CLIL)

2. Program bilingvního vzdělávání (bilingvní třída)

Více o programu CLIL se můžete dočíst zde.

Podrobnosti o bilingvní třídě naleznete zde.

 

Talentové zkoušky jsou stejné pro třídu CLIL i pro bilingvní třídu.


Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

 

Kontakt: 

kontaktní osoba - Mgr. Irena Janíčková, tel. 777 123 780, janickova@skolskykomplex.cz

Budeme rádi, pokud se před konáním zápisu přijdete do AZŠ podívat a přesvědčíte se osobně o našich kvalitách.

V naší ZŠ si můžete domluvit i individuální schůzku nahrazující „Den otevřených dveří“.

Informační leták ke stažení zde.

obsah talentové koušky ke stažení ZDE