Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
   
 
                                          
 

 

Přijímání žáků do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 byl ukončen.

Talentové zkoušky a zápis do 1. ročníku AZŠ pro školní rok 2021/22

Registrace předškoláků k „Talentovým zkouškám

For English version click here.

Nejsme školou spádovou, přijímáme děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Talentové zkoušky jsou stejné pro třídu CLIL i pro bilingvní třídu. Znalost angličtiny není nutnou podmínkou přijetí (mimo bilingvní třídu). Paní učitelky se budou ptát např. na barvy, zvířata. Děti si vyzkouší, zda umí popsat obrázek v angličtině nebo jestli o sobě něco umí anglicky povědět. Na základě komunikační úrovně angličtiny, si mohou rodiče pro své dítě zvolit studium v bilingvní třídě nebo CLIL třídě.

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

  • Sobota 13. 2. 2021 9:00 – 14:00 hod. zrušeno, nahrazeno individuálními termíny
  • Neděle 14. 2. 2021 9:00 – 14:00 hod. zrušeno, nahrazeno individuálními termíny

 

Informační letáček „Talentové zkoušky do 1. třídy“  ke stažení v češtině zde.

To download a leaflet 'Talent Test', click here.

 

OBSAH TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ZÁJEMCE O ZÁPIS DO 1. TŘÍDY AZŠ

Informační letáček „Obsah talentové zkoušky“ ke stažení v češtině zde.

To down a leaflet 'Contents and terms of the Talent test', click here.

Budeme rádi, pokud se před konáním zápisu přijdete do AZŠ podívat a přesvědčíte se osobně o našich kvalitách.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA AZŠ

Čtvrtek   21. 1. 2021 15:00 – 18:00 hod. zrušeno
Čtvrtek  4. 2. 2021 15:00 – 18:00 hod. zrušeno
Sobota 13. 2. 2021 09:00 – 13:00 hod. zrušeno
Úterý   16. 2. 2021 15:00 – 18:00 hod. zrušeno

V naší ZŠ si můžete domluvit i individuální schůzku nahrazující „Den otevřených dveří“.

 

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY

V letošním školním roce máme opět připraven projekt „Těšíme se do školy“  pro předškoláky a jejich rodiče. Školní aktivity s předškoláky povedou naše paní učitelky.

Čtvrtek 21. 1. 2021 od 15:30 hod. zrušeno
Čtvrtek  4. 2. 2021 od 15:30 hod. zrušeno

(Kapacita přihlášených dětí je omezená, je nutné se přihlásit nejpozději do 15. ledna 2021).

 

NABÍZÍME DVA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

 

 

ORGANIZACE A PRŮBĚH ZÁPISU

Na talentové zkoušky navazuje zápis ve středu 7. 4. 2021.  O výsledku talentových zkoušek budeme rodiče informovat e-mailem do konce týdne od konání talentové zkoušky.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky. V případě, že budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutno tuto žádost podat v den zápisu tj. 7. 4. 2021.

Ve školním roce 2021/22 otevíráme jednu CLIL třídu (třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, tzv. CLIL) a jednu bilingvní třídu (dvojjazyčné vzdělávání vybraných předmětů ČJ/AJ s českým učitelem a rodilým mluvčím zároveň). Každá třída bude naplněna maximálně do počtu 16 žáků. Vyučovacím jazykem školy je jazyk český, v bilingvní třídě český a anglický jazyk. S výukou anglického jazyka v naší škole začínáme od 1. ročníku. Výběr studijního programu si zvolí zákonní zástupci v den talentových zkoušek. Pořadí přijatých dětí bude pro každou třídu zvlášť.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Děti budou přijímány na základě výsledků získaných bodů v talentových zkouškách (max. 50 bodů). Pokud je starší sourozenec žákem Školského komplexu získává +7 bodů nebo pokud je zapisované dítě vzděláváno v MŠ Fantazii, získává +7 bodů. V případě  shodnosti pořadí budou zohledněné body z AJ (maximálně 7 bodů). V případě další shodnosti pořadí bude volba losováním. Smlouva o zajištění výuky žáka“ musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte ve stanoveném termínu.

Zákonní zástupci dítěte podají ke dni 7. 4. 2021 osobně nebo elektronicky (e-mailem: prochazkova@skolskykomplex.cz; datovou schránkou: wnv57gb): „Žádost o přijetí k zápisu k povinné školní docházce“, „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, „Zápisní list“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ či „Žádost o předčasné přijetí“. Veškeré formuláře obdrží zákonní zástupci od vedení AZŠ v den konání talentových zkoušek. V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky, předloží u zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o předčasný nástup dítěte, předloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, případně doporučení odborného lékaře.

Registrační čísla, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, rozhodnutí o odkladu

Vašemu dítěti přidělíme registrační číslo. Seznam přijatých/nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ (I. Německého zemského gymnasia, základní a mateřské školy, o. p. s.) bude zveřejněn pod registračními čísly na úřední desce školy, a to na hlavních vchodových dveřích školy. Výsledky budou zveřejněny také na webových stránkách školy.
Písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce bude zasláno zákonným zástupcům dítěte doporučeným dopisem. „Rozhodnutí o odkladu“ či  „Rozhodnutí o zamítnutí odkladu povinné školní docházky“ bude zasláno zákonným zástupcům dítěte taktéž doporučeným dopisem.

Všechny potřebné formuláře si můžete stáhnout v záložce Formuláře a dokumenty. Rozhodnutí o přijetí žáků ZDE. (zveřejněno: 9.4.2021 - staženo 24.4.2021)