Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 

 

Proč my

Součástí Školského komplexu je střední pedagogická škola s oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika směřuje žáky k rozvoji a osvojení klíčových a odborných kompetencí. Vede je k pozitivnímu vztahu k dětem a pedagogické práci v mateřské škole či zájmových zařízeních. Ke své práci s dětmi a mládeží potřebují mít znalosti a dovednosti nejen z oblasti pedagogiky, psychologie nebo biologie, ale také musí umět rozvíjet dítě po stránce výtvarné, dramatické, pohybové a hudební. Mimo to se naši budoucí absolventi učí proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu i právní normy školské legislativy.

Své teoreticky nabyté poznatky se žáci učí aplikovat v pedagogické praxi. Roli učitele nebo vychovatele si vyzkouší pod vedením zkušených pedagogů přímo v pedagogickém procesu ve vybraných partnerských mateřských školách a školních družinách.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

Profil absolventa střední pedagogické školy na Školském komplexu

 • Orientuje se v současných trendech výchovy u nás i ve světě,
 • má odborné vědomosti a dovednosti nezbytné pro pedagogickou práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku, respektuje jejich práva a potřeby,
 • je schopen samostatně aplikovat teoretické poznatky z pedagogiky a psychologie při řešení konkrétních výchovně-vzdělávacích situací,
 • dovede podněcovat a rozvíjet základní lidské činnosti – hru, učení, práci,
 • má výstižný a kultivovaný projev v mateřském jazyce, umí taktně jednat s lidmi, dovede stimulovat mluvený projev dětí,
 • orientuje se ve slovesném umění včetně literatury pro děti tak, aby ji správně využil pro jednotlivé věkové kategorie,
 • dokáže komunikovat v anglickém jazyce,
 • má vytvořeny profesionální i etické vlastnosti požadované u výchovného pracovníka a je schopen uplatňovat je v pracovní činnosti (empatie, kooperace, komunikace, asertivita, akceptace),
 • má osvojeny základní znalosti z anatomie a fyziologie člověka,
 • umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění,
 • ovládá zásady racionální výživy se zřetelem k věku a zdravotnímu stavu svých svěřenců, má vytvořeny odpovídající znalosti a návyky z oblasti hygieny výživy a hygieny prostředí,
 • umí vytvářet podmínky k dětským činnostem a odpočinku ve výchovných zařízeních, rodinném prostředí i v náhradní péči,
 • umí hrát na hudební nástroj, zazpívat intonačně a rytmicky správně jednohlasou píseň,
 • má rozvinuté improvizační a interpretační dovednosti i esteticko-pohybové cítění a umí využívat hudbu při práci s dětmi a mládeží,
 • ovládá prakticky i teoreticky základy výtvarných činností a umí je využívat v praxi,
 • má základní dovednosti a návyky týmové práce a kooperace,
 • dokáže zpracovávat informace s použitím výpočetní techniky,
 • je schopen doplňovat a rozvíjet své odborné vzdělání s ohledem na měnící se podmínky praxe.

Fotogalerie: Proč my

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>