Přijímací řízení SPgŠ

Informační schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

Pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků se budou konat informační schůzky v těchto termínech:

 • Čtyřletý obor gymnázia: 30. 7. 2020 v 17.00 hodin nebo 27. 8. 2020 v 17.30 hodin v budově školy na Mendlově náměstí 1/3, 4 v učebně MMU1
 • Šestiletý obor gymnázia: 30. 7. 2020 v 15.30 hodin nebo 27. 8. 2020 v 16.00 hodin v budově školy na Mendlově náměstí 1/3, 4 v učebně MMU1
 • Osmiletý obor gymnázia: 30. 7. 2020 ve 14 hodin nebo 28. 8. 2020 v 16 hodin v budově školy na Mendlově náměstí 1/3, 4 v učebně MMU1
 • Čtyřletý obor – střední pedagogická škola: 31. 8. 2020 ve 14 hodin nebo 31. 8. 2020 ve 16 hodin v budově školy na Pionýrské 23.

Z organizačních a kapacitních důvodů žádáme, aby se vždy dostavil pouze jeden zákonný zástupce bez dětí.

 

Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo

Vzhledem k uvolněným místům v 1. kole na střední pedagogickou školu při I. Německé zemské gymnasiu v oboru 75-31-M/01 (Předškolní a mimoškolní pedagogika) mohlo být přijato do 1. ročníku tohoto oboru ve 2. kole až 21 uchazečů.
Seznam přijatých uchazečů na střední pedagogickou školu při I. Německém zemském gymnasiu (obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika) najdete pod registračním číslem uchazeče níže:

I. NĚMECKÉ ZEMSKÉ GYMNASIUM
OBOR 75-31-M/01

(ČTYŘLETÉ STUDIUM)
2. KOLO
REGISTRAČNÍ ČÍSLO POŘADÍ ROZHODNUTÍ
361 1 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
328 2 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
323 3 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
281 4 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
353 5 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
321 6 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
284 7 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
308 8 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
444 9 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
358 10 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
275 11 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
354 12 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
360 13 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
429 14 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
413 15 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
466 16 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
437 17 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
456 18 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
280 19 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
285 20 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
312 21 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
Výsledek prvního přijatého uchazeče:  129 bodů
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 80 bodů

 

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 26. 6. 2020 v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů ve 2. kole.

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 10000 Kč. Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Pro usnadnění úředního úkonu si také můžete předem vyplnit Osobní list žáka.

 

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení - 2. kolo (datum vyhlášení 17. 6. 2020)

Ředitelka školy I. Německého zemského gymnasia vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do oborů:

Denní čtyřleté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód oboru: 79-41K/41)

 • Přihlášky do 2. kola můžete podávat od čtvrtka 18. 6. 2020 do středy 24. 6. 2020 do 15.30 hodin.
 • Přihlášky odevzdávejte v budově na Mendlově nám. v místnosti č. 230 na sekretariátu školy panu Urbánkovi v pracovní dny v době od 8.00 do 15.30 hodin.
 • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky a doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT, nebo doklady o absolvování jazykových certifikátů. Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie. Přihlášku můžete stáhnout ZDE.
 • Uchazeči budou přijímáni na základě platných kritérií pro školní rok 2020/2021.

 

Denní čtyřleté studium na střední pedagogické škole, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31M/01)

 

Informace ke školní přijímací zkoušce na střední pedagogickou školu (2. kolo)

Školní přijímací zkouška (ŠPZ) se koná dne 25. června 2020 od 8.30 do cca 12.30 hod. v budově školy na Pionýrské 254/23, 602 00 Brno. Žádáme Vás tímto, aby se uchazeč/ka do budovy školy dostavil/a s dostatečným časovým předstihem, tedy v uvedený den v 8.00–8.15 hod.

Na Pionýrské 23 budou uchazeči do budovy školy vcházet hlavním vchodem (naproti parku Lužánky). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Ke ŠPZ na střední školu (ve čtvrtek 25. června 2020) si uchazeč přinese:

 • Pozvánku.
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

K ověření talentu je nutné mít s sebou:

 • Výtvarná výchova: tužka, guma, nůžky, lepidlo (v tyčince).
 • Hudební výchova: vlastní hudební nástroj (pokud dítě nehraje na klavír).
 • Tělesná výchova: cvičební úbor a sálová obuv.

Upozorňujeme, že v případě, že uchazeč/ka nebude mít s sebou např. cvičební úbor, sálovou obuv apod., nebude moci ŠPZ vykonat.

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.

 

ŠPZ na střední školu probíhá formou ověření talentu.
Obsahem této zkoušky jsou jednotlivé obory:

 • Výtvarná výchova: prokázání talentu je zaměřeno na zjištění základního výtvarného cítění
  (30–40 minut).
 • Hudební výchova: prokázání talentu je zaměřeno na zjištění základních hudebních předpokladů, tonálního a rytmického cítění uchazeče.
 • Tělesná výchova: prokázání talentu je zaměřeno na zjištění základních pohybových dovedností.

K popisu zkoušky podrobněji viz dokumenty: Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu a Podrobné informace o krtériích přijímacího řízení na střední pedagogickou školu.

Během ŠPZ není možné z organizačních důvodů opouštět budovu školy.

Hodnocení přijímacího řízení proběhne v souladu s kritérii přijímacího řízení daného oboru. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 2. kole je 8 žáků.

V případě přijatých uchazečů budou Rozhodnutí o přijetí uchazeče předána při podpisu Smlouvy o studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče budou odeslána poštovní cestou.

Vyjádřit se k podkladům spisu před rozhodnutím o přijetí/nepřijetí uchazeče je možné 25. 6. 2020
od 14 do 15 hod. v budově školy na Mendlově nám. 1/3, 4, Brno, 603 00 v kanceláři ZŘŠ (č. 228). Upozorňujeme, že v tomto termínu Vám nebudeme sdělovat výsledek přijímacího řízení.

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 26. 6. 2020 v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů ve 2. kole.

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 10000 Kč. Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

 

Výsledky přijímacího řízení (vyvěšeno 15. 6. 2020)

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 17. 6. 2020 u čtyřletých oborů (resp. od 18. 6. 2020 u víceletých gymnázií) v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v 1. kole.

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 10000 Kč. Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Pro usnadnění úředního úkonu si také můžete předem vyplnit Osobní list žáka.

 


I. NĚMECKÉ ZEMSKÉ GYMNASIUM

OBOR 75-31-M/01

(ČTYŘLETÉ STUDIUM)
REGISTRAČNÍ ČÍSLO POŘADÍ ROZHODNUTÍ
264 1 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
202 2 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
265 3 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
233 4 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
263 5 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
262 6 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
252 7 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
272 8 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
200 9 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
261 10 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
246 11 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
250 12 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
255 13 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
244 14 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
259 15 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
270 16 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
240 17 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
219 18 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
242 19 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
271 20 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
216 21 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
254 22 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
204 23 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
205 24 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
251 25 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
248 26 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
210 27 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
267 28 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
260 29 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
239 30 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
266 31 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
253 32 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
223 33 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
243 34 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
247 35 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
235 36 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
245 37 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
237 38 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
268 39 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
269 40 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
241 41 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
212 42 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
201 43 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
230 44 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
Výsledek prvního přijatého uchazeče:  128 bodů
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 43 bodů

 

 

Vyhlášení přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

 
 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
I. Německé zemské gymnasium předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 8. 6. 2020 4. 6. 2020 - žáci, kteří uvedli
v přihlášce I. NZG na prvním místě
předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 žáci konají na jiné škole 5. 6. 2020 - žáci, kteří uvedli
v přihlášce I. NZG na druhém místě

 

Na Pionýrské 23 budou uchazeči do budovy školy vcházet hlavním vchodem (naproti parku Lužánky). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Ke ŠPZ na střední školu dítě přinese:

 • Pozvánku školy.
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

K ověření talentu je nutné mít s sebou:

 • Výtvarná výchova: tužka, guma, nůžky, lepidlo (v tyčince).
 • Hudební výchova: vlastní hudební nástroj (pokud dítě nehraje na klavír).
 • Tělesná výchova: cvičební úbor a sálová obuv.

Upozorňujeme, že v případě, že uchazeč/ka nebude mít s sebou např. cvičební úbor, sálovou obuv apod., nebude moci ŠPZ vykonat.

 

K JPZ na střední školu (pokud ji uchazeči konají na naší škole) Vaše dítě přinese:

 • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
 • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).

 

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.

 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód studia: 75-31-M/01)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu - podrobné informace

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o logopedickém vyšetření

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu SPgŠ denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020

 

Přijímací řízení I. NZG

Vyhlášení přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

 

 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
I. Německé zemské gymnasium čtyřletý obor 79-41-K/41 8. 6. 2020 nekoná se
osmiletý obor 79-41-K/81 9. 6. 2020 nekoná se

 

Na Mendlově nám. budou uchazeči do budovy školy vcházet zadním vchodem od lékárny. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

K přijímací zkoušce na střední školu dítě přinese:

 • Pozvánku školy.
 • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
 • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.
 
 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

Denní osmileté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód studia: 79-41-K/81)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní čtyřleté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód studia: 79-41-K/41)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu I. NZG denní osmileté

Přihláška ke studiu I. NZG denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020

Přijímací řízení G JGM

Vyhlášení přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

 
 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
Gymázium J. G. Mendela čtyřletý obor 79-41-K/41 8. 6. 2020 nekoná se
šestiletý obor 79-41-K/61 9. 6. 2020 nekoná se
osmiletý obor 79-41-K/81 nekoná se

 

Na Mendlově nám. budou uchazeči do budovy školy vcházet zadním vchodem od lékárny. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

K přijímací zkoušce na střední školu dítě přinese:

 • Pozvánku školy.
 • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
 • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.
 
 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

Denní osmileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/81)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 42
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní šestileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/61)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní čtyřleté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/41

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu G JGM denní osmileté

Přihláška ke studiu G JGM denní šestileté

Přihláška ke studiu G JGM denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020