Virtuální prohlídka školy

Projekt „Implementace KAP JMK II v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Projekt „Implementace KAP JMK II v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

 

Škola:

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Období realizace:

01. 09. 2020 - 31. 08.2023

Finanční podpora:

Poskytnutí podpory z OP VVV

V rámci projektu otevíráme od 14. 9. 2020 šest kroužků:

 „Ve světě nezabloudíme“

vedoucí Mgr. Kristýna Vodičková – šk. rok 2020/2021 středa 15:00 -16:30

Náplní tohoto kroužku bude zvláště práce s mapami a jejich využití v terénu. Žáci se seznámí s kartografickými metodami tvorby map, druhy map (papírovými i mapami dostupnými na internetu) a obsahem map. Vytvoří vlastní vrstevnice (př. pomocí aplikace LandscapAR augmented reality) a profily terénu.

Pomocí historických map budou zkoumat změny v krajině. Postupně se seznamí s nejnovějšími metodami tvorby – př. 3D mapy a zkoumání anaglyfových map pomocí 3D brýlí. Žáci  se naučí tvořit vlastní mapy podle základních kartografických pravidel a to i v prostředí GIS. Druhotně budou využívat další technologie využitelné v kartografii a geografii – GPS přístroje (zaměřování ploch, délek apod.), buzoly či QR kódy. Žáci pomocí svých i veřejně dostupných map vyzkouší řešit problémové úkoly v krajině (př. možnost výstavby sjezdovky v Brně – klady a zápory…) – podpora ekologické gramotnosti.

Zároveň v rámci tandemové výuky provedou další chemická měření v okolí zkoumaného prostoru (vody, půdy atd.). K prezentaci svých výsledků ve skupinové práci využijí také kameru (natočení videosekvencí a jeho zpracování) či 3D tiskárnu. Součástí kroužku bude i práce a kvízy s různými typy slepých map či malování na popisovací globus. Žáci budou vytvářet mentální mapy.

„Chemie kolem nás i v nás“

vedoucí Ing. Tereza Tobiášová  - šk. rok 2020/2021 úterý 14:10 až 15:40 hod.

Kroužek bude probíhat jak v chemické a biologické laboratoři, tak i v terénu. Do programu kroužku budou zařazeny různé exkurze a přednášky přírodovědného charakteru.

Žáci se budou zabývat badatelskou činností nejen v oblasti chemické, ale obecně přírodovědné s důrazem na mezipředmětové vztahy (fyzika, biologie, zeměpis). Součástí této formy výuky bude mimo jiné podpora týmové práce a kritického myšlení.

Žáci si prostřednictvím různých experimentů vyzkouší některé vědecké poznatky v praxi.

Nad rámec výuky chemie si žáci osvojí znalosti a dovednosti práce v chemické laboratoři a základní laboratorní techniky, včetně zásad bezpečné práce a první pomoci. Naučí se bezpečně zacházet s chemickými látkami, určenými pro žáky nižšího stupně gymnázií.

Žáci budou schopni využít a aplikovat nabyté vědomosti v běžném životě.

Cílem tohoto kroužku je především to, aby žáci zjistili, že chemie je velmi zajímavá, dobrodružná a všude kolem nás.

Kroužek navazuje na předchozí kroužek „Víte, co jíte a jak funguje lidské tělo?“

„Poznáváme zázraky přírody“

vedoucí Ing. Miloslava Floriánová, CSc. - šk. rok 2020/2021 úterý 14:10 až 15:40 hod.

Náplní kroužku bude poznávání přírodnin přímo v terénu a následné podrobné zkoumání v laboratoři za využití mikroskopů. Žáci se naučí vytvářet nativní preparáty,  pracovat s mikroskopy a hlavně dokáží vyhodnotit objekty pozorovatelné v mikroskopu.  Pro získání těchto dovedností není při standartní výuce prostor.

Žáci se seznámí s výskytem organismů v bezprostředním i vzdálenějším okolí školy i geologickými zajímavostmi Brna. V terénu i v laboratoři si vyzkoušejí nejrůznější aktivity spojené s týmovou prací. V náplni kroužku budou zařazeny i exkurze a výstavy přírodovědného zaměření, soutěže, besedy a workshopy s odborníky z jiných pracovišť.

Cílem je rozšíření vědomostí a dovedností nad rámec ŠVP a propojení informací mezi jednotlivými přírodovědnými předměty.

Kroužek navazuje na předchozí kroužek „Badatel v přírodě“.

 „Záhadná elektrotechnika“

vedoucí RNDr. Marie Malásková - šk. rok 2020/2021 úterý 14:10 až 15:40 hod.

Náplní kroužku je doplnit učivo o praktické činnosti spojené se základy fyziky. Žáci budou sestavovat funkční modely a zkoumáním jejich činnosti si zábavnou formou ověří fyzikální principy a tím lépe pochopí zákonitosti především z oblasti elektřiny. Žáci budou zapojovat praktické elektrické obvody s využitím stavebnic a integrovaných obvodů. Díky tomu lépe porozumí i činnosti složitějších přístrojů každodenní potřeby. Opět tím rozšíří praktickou činnost nad rámec ŠVP a RVP.

Naučí se pracovat ve skupinách, používat přesné a promyšlené technické postupy, vyhledávat informace na internetu.

Součástí budou i návštěvy technických muzeí a Science Center v ČR a v zahraničí.

 „Kroužek ICT“

vedoucí Ing. Neuwirth Bernard, Ph.D., MSc. – šk. rok 2020/2021 středa 15:00 až 16:30

Náplní kroužku Informačních a komunikačních technologií bude především seznámení se s principy moderních technologiemi v oblasti robotizace, kybernetiky a virtuální reality. Především pak v jejich vzájemné integraci, kterou lze simulovat současné a budoucí digitalizované procesy v pokročilé průmyslové výrobě v kontextu konceptu průmyslu 4.0. V zájmovém kroužku se studenti seznámí, především zábavnou formou, s programováním robotů, a to jak prostřednictvím nejjednodušší metody v podobě logického skládání barevných kódů, přes sestavování programů blokovými schématy až po metodu profesionálního programování. Studenti si mohou ve 3D prostředí s použitím kamery (scanneru), brýlí pro virtuální realitu a tiskárny nasimulovat výrobu (3D tisk) elementárních, či složitějších součástí. Součástí „výrobní hry“ bude kooperace a koordinace činností 3-4 studentů (týmová práce) na společném projektu v prostředí virtuální reality.

„Digitální svět fotografie“

vedoucí  Mgr. Lubomír Mudrák  – šk. rok 2020/2021 středa 15:00 až 16:30

Kroužek naváže na kroužek Základy fotografie a jejich zpracování na PC, v rámci kterého žáci získali základní informace týkající se pořízení kvalitní fotografie a možností jejich úprav na PC. V navazujícím kroužku se chceme zaměřit na tvorbu různých grafických prací z fotografií vytvořených žáky, jako jsou návrhy plakátů, pozvánek na společenské akce, kalendáře, koláže, fotoknihy i krátké filmy doprovázené titulky a hudbou.

Kroužek tak navazuje na tematický celek počítačová grafika, která je součást ŠVP v předmětu Informatika a výpočetní technika. Z toho důvodu je kroužek koncipován pro žáky SŠ a nadané žáky ZŠ. Kroužek Digitální svět fotografie tak rozšiřuje vědomosti žáků nabyté ve výuce a zároveň umožňuje žákům získat praktické zkušenosti z oboru počítačové grafiky, na který je ve výuce vymezen jen omezený čas. V rámci kroužku se žáci seznámí s programy na vytváření grafických prací, navrhnou si téma, které budou chtít zpracovat, pořídí fotografie, ze kterých budou grafický návrh vytvářet, fotografie upraví ve vhodném grafickém editoru a pod vedením vedoucího kroužku vytvoří finální grafický produkt. Počítáme také s případnou spoluprací odborníka z praxe – počítačového grafika.

Kroužek je koncipován tak, aby v kroužku tak žáci maximálně využili fototechniku, která byla pořízena pro předchozí kroužek, aby rozšiřoval vědomosti a dovednosti získané ve výuce předmětu informatika a výpočetní technika a aby nabyté vědomosti a dovednosti mohli využít i v běžném životě.

 

Způsob přihlašování:

Zápis do Vámi zvoleného kurzu provedete na našem e-learningovém portálu MOODLE.

Internetová adresa: https://moodle.skolskykomplex.cz/

V pravém horním rohu klikněte na odkaz  (Přihlášení). Následně vyplňte uživatelské jméno a heslo,
„ZDE POUŽIJTE ÚČET VAŠEHO DÍTĚTE, KTERÉ BUDETE DO KROUŽKU ZAPISOVAT.“

Po přihlášení se Vám zobrazí úvodní stránka MOODLE a na konci stránky najdete odkaz na kroužky: POLYTECHNICKÉ KROUŽKY - KAP II (P34)

Otevřením odkazu se Vám zobrazí seznam jednotlivých kroužků (v MOODLE je pro ně technický termín – kurzy)

Kliknutím na název požadovaného kroužku, budete vyzváni k zápisu do kurzu. Potvrzením zápisu do kurzu uskutečníte přihlášení Vašeho dítěte. Tím okamžikem budete mít k dispozici obsah kurzu – kroužku a to i pro období budoucí.

Maximální kapacita žáků v kroužku je 10 + 2 náhradníci.

Přihlašování bude automaticky spuštěno ve středu 9. září 2020 od  16.00 hodin. Nejzazší možný termín přihlášení je do neděle 13. září do 23.55 hodin. Po naplnění počtu povolených přihlášek se další přihlašování automaticky uzamkne.

Další přihlašování do kroužků bude předběžně v lednu 2021, a to na II. pololetí.

 

Realizační tým bude v projektu spolupracovat:

  1. se třemi partnerskými základními školami v JM kraji
  • Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
  • Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace
  • Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, příspěvková organizace
  1. s jednou neziskovou organizací
  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 280/7, Brno
  1. se dvěma domovy mládeže
  • Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, Klášterského 602/4, Brno
  • Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, Cihlářská 604/21, Brno