Vítejte na našich webových stránkách.-> "PolyGram" - kroužky

„PolyGram“ – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji


Základní informace

 

1. Zájmový kroužek ICT

Kroužek ICT je určen žákům vyššího stupně obou gymnázií, které baví informatika, ale zároveň neměli možnost realizovat své teoretických znalostí a dovedností v praktickém využití. Kroužek se jeví jako elegantní doplněk teoretických znalostí s možností vytvoření kvalitního ICT portfolia pro další vzdělávání v tomto oboru. Děti zde získají praktické dovednosti v několika směrech.

 • Jedním ze základních tematických pilířů kroužku je oblast hardware, ve které se děti naučí sestavit PC z komponent a periferií (multifunkční tiskárna), vhodně formátovat a nastavit (oddíly) pevné disky, instalovat a nastavit operační systém, instalovat aplikační software, připojit a instalovat periferní zařízení.
 • Dalším základním pilířem je oblast infrastruktury počítačové sítě, ve které si děti prakticky navrhnou a realizují malou počítačovou síť (LAN, PAN, WLAN) s možností nastavení aktivních prvků z pohledu bezpečnosti, vzájemné komunikace apod. Součástí infrastruktury je i datové úložiště na síti (NAS) na kterém si děti vyzkouší způsoby archivace, zálohování dat, včetně instalace a správy serverových služeb (print server, web server, poštovní server, správa multimédií a řada dalších). Součástí tohoto pilíře je i experimentální testování routeru standardu 802.11ad, který pracuje (mimo jiné) v novém pásmu 60GHz. Testy jsou zaměřeny na průchodnost signálu prostředím a porovnání výsledků s ostatními frekvenčními pásmy.
 • Třetím základním pilířem je oblast virtuální reality a 3D modelování. V této sekci se děti prakticky seznámí s možnostmi, které virtuální realita přináší v součinnosti s dnes již velice často skloňovaným výrazem IoT (internet věcí). Součástí tohoto pilíře je i softwarová modelace prostorových obrazů předmětů s následným tiskem na 3D tiskárně.
 • Posledním základním pilířem je oblast tvorby aplikačního software a webových stránek, ve které si děti vytvoří buď vlastní aplikaci prostřednictvím vybraného vývojového prostředí nebo webové stránky s využitím některého z redakčních systémů, které jsou součástí datového úložiště na síti (NAS). Obě aplikace mohou být datově vázány na MySQl databázi, která je rovněž součástí úložiště NAS.
2. Víte, co jíte a jak funguje lidské tělo?

Kroužek je určen žákům nižšího stupně obou gymnázií, kteří se chtějí dozvědět více o vlivu výživy na zdravotní stav a kondici lidského těla. Slouží jako nadstandartní doplněk učiva biologie.

 • Náplní kroužku mimo jiné budou např. i vycházky do přírody, kde se žáci seznámí s výskytem a použitím volně rostoucích léčivých bylin i s nebezpečím jedovatých bylin
 • V praktické části se seznámí se značením potravin a se složením potravin v běžné obchodní síti a s jejich energetickou hodnotou. Na základě těchto informací si budou žáci sestavovat jídelníček na míru. Nedílnou součástí této aktivity bude získání praktických informací o vlivu jednotlivých složek potravy na stavbu kostí a svalů a na funkci konkrétních orgánů lidského těla.
 • Cílem aktivit je získání důležitých informací o využití jednotlivých složek potravy a o správném složení jídelníčku a také upozornění na nejčastější chyby ve stravování, které mohou vést i k poruchám v příjmu potravy
3. Badatel v přírodě

Kroužek je určen žákům nižšího stupně obou gymnázií, kteří mají zájem o prohloubení vědomostí v oblasti botaniky, zoologie a ekologie a kteří si chtějí vyzkoušet vědeckou badatelskou činnost.

 • Práce v kroužku bude vedena badatelským způsobem výuky v pracovních skupinách. Žáci se naučí formulovat hypotézy, které budou následně ověřovat jednak praktickou činností, jednak vyhledáváním informací z různých zdrojů.  Sami žáci budou pod vedením učitele promýšlet správné postupy k ověření svých hypotéz.  Poté budou prezentovat výsledky svého bádání před spolužáky. Cílem těchto aktivit je naučit žáky komunikaci v oblasti vědy, nebát se klást otázky a vyhodnocovat dílčí poznatky.
 • Náplní práce bude rovněž praktické zkoumání přírodnin, práce s lupou i s mikroskopem. Na základě těchto pozorování budou žáci promýšlet funkci zkoumaných přírodnin v ekosystémech.
4. Ekologové - průzkumníci, aneb dopady lidské činnosti na životní prostředí

Žáci v kroužku pro nižší stupně obou gymnázií v rámci terénního cvičení získají údaje o okolí a kvalitě vody brněnské řeky Svratky. V terénu provedou chemický rozbor vody (chemické a fyzikální vlastnosti), fyzikální měření vodního toku (rychlost proudu, spád koryta, hloubka vody,…) odběr půdních vzorků (určení druhů půdy, kontaminace chemikáliemi,…) a zjistí výskyt organismů. Některá měření a rozbory provedou v laboratořích školy a výsledky práce následně převedou do formy map a grafů (ručně nebo pomocí moderních technologií – PC, GIS, 3D tiskárna,…). Výsledky porovnají také s informacemi z internetu.

 • Žáci se zároveň naučí orientovat v terénu. Seznámí se s principem fungování některých moderních technologií – například GPS (zaznamenání polohy, měření vzdáleností, ploch), QR kódy (pomocí stanovišť zjistí informace o řece Svratce, principu fungování GPS a QR kódů, vytvoří si vlastní kódy) a naučí se je využít v běžném životě.
 • Díky zjišťování informací o terénu a využití krajiny okolí řeky budou porovnávat různé druhy map, které se používají v různých technických oborech (tištěné i digitální) – př. topografická, katastrální, letecké snímky (porovnání aktuálních a historických snímků z 50. let), či produkt geoinformačních technologií - anaglyf (čtenář vidí krajinu plasticky pomocí speciálních brýlí). V počítačových učebnách školy se seznámí s prací v prostředí GIS a s různými mapovými portály.
 • Některé výstupy terénního cvičení žáci aktivně vytvoří ručně či za pomocí moderních technologií - vytvoří si mapu v PC prostředí, 3D model krajiny pomocí obkreslených vrstevnic a tabletu/chytrého telefonu vybaveného programem LandscapAR augmented reality a vytisknou si 3D mapu.
5. Jak věci fungují?

Kroužek s názvem Jak věci fungují je určen pro zvídavé žáky nižšího stupně obou gymnázií se zájmem o matematiku, fyziku, výpočetní techniku a techniku obecně, kteří rádi manuálně tvoří a vymýšlejí. Kroužek je koncipován jako doplněk výuky přírodovědných předmětů, ve kterém si žáci ověří své teoretické znalosti a zároveň je u nich rozvíjena polytechnická výchova a manuální zručnost. Kroužek je zaměřen na několik činností:

 • Sestavení jednoduchých zařízení fungujících na určitém fyzikálním principu z dílů, vyrobených žáky svépomocí (vozík poháněný pružným vláknem, parní loď, kamera obscura, periskop, dalekohled…)
 • Sestavení modelů složitějších zařízení z výukové stavebnice Merkur Education systém. Tento systém velmi dobře rozvíjí u žáků jemnou motoriku a manuální zručnost a na modelech, které žáci sami sestavují, lépe pochopí princip činnosti těchto zařízení (spojka, převodovka, jeřáb…)
 • Návrh a výroba vlastních modelů ze stavebnice Merkur Education systém.
 • Postupnými krůčky k elektrickým obvodům - osvojení základních pojmů a zákonitostí z elektřiny, sestavování elektrických obvodů, výroba vlastních jednoduchých elektrozařízení, výroba vlastních plošných spojů a jejich osazení
 • Základy robotiky se stavebnicí LEGO Mindstorm EV 3 – sofistikovaná stavebnice LEGO umožňuje jednoduché programování robota vybaveného mikroprocesorem a četnými senzory. U žáků rozvíjí tvořivost, jemnou motoriku, invenci i základy programování.
6. Základy fotografie a jejich úprava v PC  

Kroužek fotografování je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více než jen to, „jak zmáčknout spoušť.“ Žáci se uvidí, jak fotografie vzniká (jak pracuje ten „trpaslík“, který „nakreslí“ ty obrázky), což jim pomůže i v praktických dovednostech – budou vědět, jakým způsobem určité podmínky a nastavení ovlivňují vlastnosti výsledné fotografie.

 • Frekventanti kroužku se seznámí se samotným procesem vzniku fotografie – jde o základní pojmy z optiky a historie fotografování, případně si zkusí i pořídit a vyvolat vlastní papírovou fotografii klasickou cestou.
 • Při praktických úlohách se seznámí s ovládáním fotoaparátu a do praxe uvedou výše zmíněné teoretické základy. Vyzkouší si tak i vytvoření obrazu nejen za využití „černé krabičky“, tj. moderního fotoaparátu, ale i s pomocí doma běžně dostupných materiálů.
 • Seznámí se teoreticky a především prakticky s různými možnostmi fotografování, od panoramatických fotografií po makrofotografie brouků, květin, či jiných organismů a předmětů.
 • Vyzkouší si možnosti upravování digitálních fotografií na PC od jednoduchých (vyvážení barev, úprava expozice, …) po složitější úpravy (retuš nevyhovujících oblastí obrázku, „vyžehlení“ pomačkaného oblečení, …)