Virtuální prohlídka školy

"PolyGram" - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji (partner č. 5)

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. realizuje tento projekt jakožto partner Jihomoravského kraje, partner č. 5.

Název projektu: "PolyGram" – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2020

Finanční podpora: Poskytnutí podpory ze zdrojů OP VVV

Stručný popis projektu a jeho cíle

I. NZG v projektu podpoří klíčovou aktivitu KA03-2 Tvorba učebních materiálů s polytechnickou profilací pro žáky ZŠ. Vytvoříme výukové sady materiálů (didakticky, metodicky a odborně kompetentních) v oblasti polytechnického vzdělávání. Jejich unikátnost bude v propojení polytechnicky zaměřené tematiky a rozvoji funkční, matematické a počítačové gramotnosti žáků. Tyto materiály budou zejména elektronicky zpracované, důraz bude kladen na motivační prvky, aktivizaci žáka, "hravost a nenásilné učení". Na vybudovaném portálu Moodle dlouhodobě usilujeme o vytváření takových materiálů v této oblasti.

Generelně pojato chceme dále budovat otevřenou školu spolupracující na všech úrovních, tedy jedná se nám o úzkou spolupráci mezi jednotlivými segmenty vzdělávání (ZŠ, SŠ i VŠ), resp. o spolupráci se segmentem trhu práce (firmy nebo agentury aj.).

Aby mohla být tato aktivita naplněna, bude realizována jako podpůrná aktivita nákup drobných investic (KA03-5) – IT zařízení pro zpracování elektronických výukových materiálů.

Výsledky (výstupy) projektu:

1. Jeden produkt polytechnického vzdělávání, který tvoří 4 sady výukových materiálů pro ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání:

 • Biologie pro 2. stupeň ZŠ
 • Fyzika pro 2. stupeň ZŠ
 • Chemie pro 2. stupeň ZŠ
 • Prvouka/Přírodopis pro 1. stupeň ZŠ

(Jedna sada výukových materiálů bude odpovídat jednomu kurzu na e-portálu Moodle.)

2. Nákup drobného investičního majetku:

 • 3x notebook pro realizační tým
 • 3x serverové CALL pro NB
 • 3x Antivir pro NB a PC
 • 3x Kancelářský software pro NB a PC
 • 1x Multifunkční laserová tiskárna

Spolupracující základní školy:

 • ZŠ Žebětín, Otevřená 20a
 • ZŠ Slavkov, Komenského nám. 495
 • ZŠ Bosonožská 9
   
 • Dále bude spolupracovat jedna vysoká škola.