Virtuální prohlídka školy

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu iKAP II

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu iKAP II (kroužky probíhají 1 x týdně a jsou zdarma)

Max. počet žáků v jednom kroužku je 15 žáků.

Přihláška ke stažení zde.

Vyplněné přihlášky posílejte odbornému garantovi projektu iKAP II RNDr. Kelbové – mail: kelblova@skolskykomplex.cz

 

Nabídka kroužků pro žáky nižšího stupně

Záhadná elektrotechnika

 • Náplní kroužku je doplnit učivo o praktické činnosti spojené se základy fyziky. Žáci sestavují funkční modely a zkoumáním jejich činnosti si zábavnou formou ověří fyzikální principy a tím lépe pochopí zákonitosti především z oblasti elektřiny. Žáci zapojují praktické elektrické obvody s využitím stavebnic a integrovaných obvodů. Díky tomu lépe porozumí i činnosti složitějších přístrojů každodenní potřeby. Opět tím rozšíří praktickou činnost nad rámec ŠVP a RVP.
 • Naučí se pracovat ve skupinách, používat přesné a promyšlené technické postupy, vyhledávat informace na internetu.
 • Součástí jsou i návštěvy technických muzeí a Science Center v ČR a v zahraničí.

Každé úterý od 14:10 – 15:40 hod.

 

Poznáváme zázraky přírody

 • Náplní kroužku je poznávání přírodnin přímo v terénu a následné podrobné zkoumání v laboratoři za využití mikroskopů. Žáci se učí vytvářet nativní preparáty, pracovat s mikroskopy a hlavně dokáží vyhodnotit objekty pozorovatelné v mikroskopu. Pro získání těchto dovedností není při standartní výuce prostor.
 • Žáci se seznamují s výskytem organismů v bezprostředním i vzdálenějším okolí školy i geologickými zajímavostmi Brna. V terénu i v laboratoři si zkoušejí nejrůznější aktivity spojené s týmovou prací. V náplni kroužku jsou zařazeny i exkurze a výstavy přírodovědného zaměření, soutěže, besedy a workshopy s odborníky z jiných pracovišť.
 • Kroužek je určen pro žáky se zájmem o přírodu, její poznávání a zkoumání.

Každé úterý od 14:10 – 15:40 hod.

 

 Chemie kolem nás i v nás

 • Kroužek probíhá jak v chemické a biologické laboratoři, tak i v terénu. Do programu kroužku jsou zařazeny různé exkurze a přednášky přírodovědného charakteru.
 • Žáci se zabývají badatelskou činností nejen v oblasti chemické, ale obecně přírodovědné s důrazem na mezipředmětové vztahy (fyzika, biologie, zeměpis). Součástí této formy výuky je mimo jiné podpora týmové práce a kritického myšlení.
 • Žáci si prostřednictvím různých experimentů vyzkouší některé vědecké poznatky v praxi.

Nad rámec výuky chemie si žáci osvojí znalosti a dovednosti práce v chemické laboratoři a základní laboratorní techniky, včetně zásad bezpečné práce a první pomoci. Naučí se bezpečně zacházet s chemickými látkami, určenými pro žáky nižšího stupně gymnázií.

 • Cílem tohoto kroužku je především to, aby žáci zjistili, že chemie je velmi zajímavá, dobrodružná a všude kolem nás.

Každé úterý od 14:10 – 15:40 hod.

 

Ve světě nezabloudíme

 • Polytechnický kroužek „Ve světě nezabloudíme“ je určen pro žáky 2. stupně ZŠ i žáky SŠ. Náplní je zvláště práce s mapami a technologiemi využitelnými v terénu a běžném životě. Žáci se seznamují s kartografickými metodami tvorby map, druhy map (papírovými i mapami dostupnými na internetu), obsahem map atd. Dokáží vytvořit vlastní vrstevnice (př. pomocí aplikace LandscapAR augmented reality) a profily terénu. Pomocí historických map zkoumají změny v krajině. Postupně se seznamují s nejnovějšími metodami tvorby map – př. 3D mapy a zkoumání anaglyfových map pomocí 3D brýlí.
 • Žáci se učí tvořit vlastní mapy podle základních kartografických pravidel (a to i v prostředí GIS). Dále jsou schopni využívat GPS přístroje (turistické, aplikace do mobilu – Waze) buzoly či QR kódy. Pomocí dostupných map zkouší řešit problémové úkoly v krajině (podpora ekologické gramotnosti). Součástí kroužku jsou také kvízy s různými typy slepých map či malování na popisovací globus a atlas světa.

Každé úterý od 14:10 – 15:40 hod.

 

Nabídka kroužků pro žáky nižšího i vyššího stupně

Digitální svět fotografie

 • Kroužek Digitální svět fotografie navazuje na předcházející kroužek – Základy fotografie a jejich zpracování na PC, v rámci kterého žáci získali základní informace týkající se pořízení kvalitní fotografie a možností jejich úprav na PC. V navazujícím kroužku jsme se chtěli zaměřit na tvorbu různých grafických prací z fotografií vytvořených žáky, jako jsou návrhy plakátů, pozvánek na společenské akce, kalendáře, koláže, fotoknihy i krátké filmy doprovázené titulky a hudbou. V rámci kroužku se žáci seznámí s programy na vytváření grafických prací, navrhnou si téma, které budou chtít zpracovat, pořídí fotografie, ze kterých budou grafický návrh vytvářet, fotografie upraví ve vhodném grafickém editoru a pod vedením vedoucího kroužku vytvoří finální grafický produkt.
 • Kroužek je koncipován tak, aby v kroužku tak žáci maximálně využili fototechniku, která byla pořízena pro předchozí kroužek, aby rozšiřoval vědomosti a dovednosti získané ve výuce předmětu informatika a výpočetní technika a aby nabyté vědomosti a dovednosti mohli využít i v běžném životě.

 

Každé úterý od 15:00 – 16:30 hod.

 

Kroužek ICT

 • Náplní kroužku Informačních a komunikačních technologií je především seznámení se s principy moderních technologiemi v oblasti robotizace, kybernetiky a virtuální reality. Především pak v jejich vzájemné integraci, kterou lze simulovat současné a budoucí digitalizované procesy v pokročilé průmyslové výrobě v kontextu konceptu průmyslu 4.0. V zájmovém kroužku se žáci seznámí, především zábavnou formou, s programováním robotů, a to jak prostřednictvím nejjednodušší metody v podobě logického skládání barevných kódů, přes sestavování programů blokovými schématy až po metodu profesionálního programování. Žáci si mohou vyzkoušet práci ve 3D prostředí s využitím brýlí pro virtuální realitu. Poznají možnosti při vytváření počítačových sítí a základy jejich konfigurace.

Každá středa od 15:00 – 16:30 hod.