Virtuální prohlídka školy

"PolyGram" - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji (partner č. 4)

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, realizuje tento projekt jakožto partner Jihomoravského kraje číslo 4.

 

Název projektu: "PolyGram" – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2020

Finanční podpora: Poskytnutí podpory ze zdrojů OP VVV

Stručný popis projektu a jeho cíle

Gymnázium J. G. Mendela v projektu podpoří níže uvedené klíčové podaktivity:

KA03-1 Organizace kroužků

 1. Zájmový kroužek ICT  
  Kroužek IVT je určen žákům vyššího stupně obou gymnázií, které baví informatika, ale zároveň neměli možnost realizovat své teoretických znalostí a dovedností v praktickém využití. Kroužek se jeví jako elegantní doplněk teoretických znalostí s možností vytvoření kvalitního ICT portfolia pro další vzdělávání v tomto oboru. Děti zde získají praktické dovednosti v několika směrech.
   
 2. Víte, co jíte a jak funguje lidské tělo?
  Kroužek je určen žákům nižšího stupně obou gymnázií, kteří se chtějí dozvědět více o vlivu výživy na zdravotní stav a kondici lidského těla. Slouží jako nadstandartní doplněk učiva biologie.
   
 3. Badatel v přírodě
  Kroužek je určen žákům nižšího stupně obou gymnázií, kteří mají zájem o prohloubení vědomostí v oblasti botaniky, zoologie a ekologie a kteří si chtějí vyzkoušet vědeckou badatelskou činnost.
   
 4. Ekologové - průzkumníci, aneb dopady lidské činnosti na životní prostředí
  Žáci v kroužku pro nižší stupně obou gymnázií v rámci terénního cvičení získají údaje o okolí a kvalitě vody brněnské řeky Svratky. V terénu provedou chemický rozbor vody (chemické a fyzikální vlastnosti), fyzikální měření vodního toku (rychlost proudu, spád koryta, hloubka vody,…) odběr půdních vzorků (určení druhů půdy, kontaminace chemikáliemi,…) a zjistí výskyt organismů. Některá měření a rozbory provedou v laboratořích školy a výsledky práce následně převedou do formy map a grafů (ručně nebo pomocí moderních technologií – PC, GIS, 3D tiskárny).
   
 5. Jak věci fungují?
  Kroužek s názvem Jak věci fungují je určen pro zvídavé žáky nižšího stupně obou gymnázií se zájmem o matematiku, fyziku, výpočetní techniku a techniku obecně, kteří rádi manuálně tvoří a vymýšlejí. Kroužek je koncipován jako doplněk výuky přírodovědných předmětů, ve kterém si žáci ověří své teoretické znalosti a zároveň je u nich rozvíjena polytechnická výchova a manuální zručnost.
   
 6. Základy fotografie a jejich úprava v PC
  Kroužek fotografování je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více než jen to, „jak zmáčknout spoušť.“ Žáci se uvidí, jak fotografie vzniká (jak pracuje ten „trpaslík“, který „nakreslí“ ty obrázky), což jim pomůže i v praktických dovednostech – budou vědět, jakým způsobem určité podmínky a nastavení ovlivňují vlastnosti výsledné fotografie.

KA03-3 Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe

pro partnerské základní školy:

 • ZŠ Staňkova 14, Brno
 • ZŠ Holzova 1, Brno
 • ZŠ Tyršova 1255/56, Kuřim

KA03-4 Organizace přednášek odborníků z praxe

Zajistíme přednášky a workshopy odborníků z praxe a odborníků z oblasti vědy a výzkumu pro žáky ZŠ a SŠ.

KA03-5 Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben

Vybavíme prostory pro výuku a volnočasové aktivity dalším moderním zařízením, pomůckami a spotřebním materiálem na podporu polytechnického vzdělávání v přírodovědných předmětech, matematice a informačních technologiích.

 

Budujeme otevřenou školu spolupracující na všech úrovních, usilujeme o úzkou spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávání  - ZŠ, SŠ, VŠ, vědou a výzkumem a firmami z oblasti trhu práce.