Virtuální prohlídka školy

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002059 - Vybudování multimediální učebny pro výuku matematiky, informačních technologií a dalších přírodovědných předmětů (IROP)

Vybudování multimediální učebny pro výuku matematiky, informačních technologií a dalších přírodovědných předmětů

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Integrovaný regionální operační program

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002059

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Kolová výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

Hlavním cílem projektu je modernizace učebny pro výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů (fyziky, chemie a biologie). Dílčími cíli projektu jsou dále vyřešení konektivity školy, vyřešení prostoru školního dvorku a vyřešení bezbariérovosti nově vzniklé multimediální učebny. V rámci projektu bude do učebny pořízeno vybavení pro studenty a pedagogy, které odpovídá pokroku a nárokům na výuku příslušných předmětů. Projekt tedy přispěje ke zkvalitnění výuky ve vazbě na přírodovědnou klíčovou kompetenci a kompetenci práce s digitálními technologiemi na škole Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba. Doplňkovými aktivitami projektu, které přispějí k naplnění dílčích cílů, jsou také zajištění konektivy školy naplňující standardy dané přílohou č. 11 specifických pravidel výzvy č. 33 IROP, zkultivování školního dvorku zejména prostřednictvím výsadby zeleně a pořízením mobiliáře a zajištění bezbariérovosti nově vzniklé multimediální učebny díky pořízení schodišťových plošin. Počet uživatelů, kteří mohou nové vybavení dodané projektem (výstupy projektu) využívat, je 630.

 

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 8 909 583,71 Kč

Financování před výběrovým řízením (viz tabulka - způsobilé výdaje):