Vyhlášení přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
I. Německé zemské gymnasium předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 8. 6. 2020 4. 6. 2020 - žáci, kteří uvedli
v přihlášce I. NZG na prvním místě
předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 žáci konají na jiné škole 5. 6. 2020 - žáci, kteří uvedli
v přihlášce I. NZG na druhém místě

 

Na Pionýrské 23 budou uchazeči do budovy školy vcházet hlavním vchodem (naproti parku Lužánky). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Ke ŠPZ na střední školu dítě přinese:

  • Pozvánku školy.
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

K ověření talentu je nutné mít s sebou:

  • Výtvarná výchova: tužka, guma, nůžky, lepidlo (v tyčince).
  • Hudební výchova: vlastní hudební nástroj (pokud dítě nehraje na klavír).
  • Tělesná výchova: cvičební úbor a sálová obuv.

Upozorňujeme, že v případě, že uchazeč/ka nebude mít s sebou např. cvičební úbor, sálovou obuv apod., nebude moci ŠPZ vykonat.

 

K JPZ na střední školu (pokud ji uchazeči konají na naší škole) Vaše dítě přinese:

  • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
  • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).

 

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.
 
 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód studia: 75-31-M/01)

  • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52
  • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu - podrobné informace

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o logopedickém vyšetření

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu SPgŠ denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020