Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
NA GYMNAZIÁLNÍ OBORY
GYMNÁZIA J. G. MENDELA
PRO STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Aktualizace: 15. 4. 2021

V nejbližších dnech zákonní zástupci uchazečů obdrží pozvánky k přijímací zkoušce (cca 14 dní před jejím konáním). Uchazeče a jejich rodiče žádáme o pečlivé přečtení všech informací a instrukcí v pozvánce.

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Uchazeči s sebou na přijímací zkoušku přinesou POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU POC antigenního TESTU na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedené ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech, nebo jiné platné potvrzení podle Mimořádného opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Naše střední škola testování uchazečů nebude zajišťovat.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY NENÍ UMOŽNĚN DOPROVÁZEJÍCÍM OSOBÁM, s výjimkou asistenta či tlumočníka. Všechny tyto osoby ale musí předložit negativní výsledek testu.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT. V tomto případě zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.

VŠICHNI UCHAZEČI NOSÍ V PROSTORÁCH ŠKOLY CHIRURGICKOU ROUŠKU NEBO RESPIRÁTOR podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 6. dubna 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN.

Učební plány studijních oborů na Školském komplexu

Vyhlášení přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

 

GYMNÁZIUM – OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

Přijímací řízení na osmiletý obor Gymnázia J. G. Mendela proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021 5. a 6. května 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení na 8letý obor G JGM

Bližší informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách CERMAT.

Školné na naší škole zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit:

  • Telefonicky: 775 211 790 nebo 776 829 131
  • E-mailem: urbanek@skolskykomplex.cz

 

GYMNÁZIUM – ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

Přijímací řízení na šestiletý obor Gymnázia J. G. Mendela proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021 5. a 6. května 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení na 6letý obor G JGM

Bližší informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách CERMAT.

Školné na naší škole zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit:

  • Telefonicky: 775 211 790 nebo 776 829 131
  • E-mailem: urbanek@skolskykomplex.cz

 

GYMNÁZIUM – ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

Přijímací řízení na čtyřletý obor Gymnázia J. G. Mendela proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2021 3. a 4. května 2021, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu níže.

Kritéria přijímacího řízení na 4letý obor G JGM

Bližší informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách CERMAT.

Školné na naší škole zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit:

  • Telefonicky: 775 211 790 nebo 776 829 131
  • E-mailem: urbanek@skolskykomplex.cz

 

 

Zajímají vás také přijímací řízení na další školy Školského komplexu?

Přijímací řízení na I. Německé zemské gymnasium

Přijímací řízení na střední pedagogickou školu