Virtuální prohlídka školy

Pedagogicko psychologická poradna - Akreditované pracoviště MŠMT

   

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

 

                              INFORMACE PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE/ZLETILÉHO STUDENTA

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – PROFESNÍ ORIENTACE – ON-LINE TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče, ve spolupráci s gymnázii školského komplexu každoročně v měsíci dubnu nabízíme studentům možnost využít odborně garantovanou poradenskou službu zaměřenou na profesní orientaci, neboť je to jedna z forem podpory v rámci kariérového poradenství, kterou Vám může škola nabídnout a zprostředkovat v souvislosti s volbou dalšího vzdělávání a budoucího povolání a kterou Vám může poradenský pracovník poskytnout.

Testování proběhne formou on-line, a to pro přihlášené zájemce.

SOUHRNNÉ INFORMACE O VŠECH PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTECH POSKYTOVANÉ PORADENSKÉ SLUŽBY, O PRŮBĚHU, ROZSAHU, DÉLCE, CÍLECH A POSTUPECH POSKYTOVANÉ PORADENSKÉ SLUŽBY, OČEKÁVANÉM PROSPĚCHU A PŘEDVÍDATELNÝCH DŮSLEDCÍCH, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT Z POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY:
 
 1. Jedná se o psychologický test zaměřený na výkonovou oblast, tj. na nadání v dílčích rozumových schopnostech (jazykové schopnosti, početní schopnosti, vizuálně prostorová představivost a paměťové schopnosti), jehož výsledek Vám i testovanému naznačuje, jaké vzdělávací oblasti by mu mohly či naopak neměly činit potíže. 

  Individuální rozbor a pohovor s psychologem ukáže studentovi jeho silné a slabé stránky v oblasti  humanitní, přírodovědné, matematicko-technické, umožní lépe porozumět procesům, proč se někde daří lépe, někde hůře, nabízí možnost zaměřit se cíleně na rozvoj oslabené schopnosti s využitím silných stránek. Test je doplněn o dotazník zájmů, který sleduje zájmové zaměření, tedy to, jaké profesní směřování by odpovídalo studentovým zájmům a zálibám.
   
 2. Přihlášení zájemci obdrží e-mailem konkrétní organizační pokyny, dále přihlašovací údaje k on-line testování a dva dotazníky k vyplnění.
   
 3. Při internetovém testování bude otevřeno okno s přihlašovacími údaji. Jsou v něm uvedeny systémové požadavky pro HTS a link pro probanda. On-line portál vyžaduje prohlížeč s podporou JavaScriptu a se zapnutými cookies. Podporovány jsou následující prohlížeče: Firefox od verze 18, Chrome, Internet Explorer od verze 9, Microsoft Edge a Safari (Mac OS) od verze 5.
   
 4. Elektronická verze testování obsahuje text INFORMOVANÉHO SOUHLASU, jehož znění stanovuje příloha č. 5 Vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Bez souhlasného vyjádření v elektronické podobě před spuštěním vlastního testu NENÍ MOŽNÉ službu poskytnout, test se nespustí.
   
 5. Délka trvání jednoho testu je cca 2,5 hodiny, test nelze přerušit.
   
 6. Osobní konzultace k výsledkům a další administrativní úkony související se službou proběhnou na pracovišti PPP Voroněžská 5, Brno (termín konzultace sjedná se zletilým klientem či zákonným zástupcem nezletilého klienta sociální pracovnice PPP). Délka konzultace je cca 30 min. U nezletilých klientů je nutný doprovod zákonného zástupce.

 

Přihlášky zasílejte na e-mail: Mgr. Xenie Psotová: psotova@skolskykomplex.cz

Jakékoliv dotazy k nabízené službě Vám zodpoví pověřený psycholog – garant služby Mgr. Martina Hubeňáková: hubenakova@skolskykomplex.cz