Virtuální prohlídka školy

Projekt Deutsch für die Karriere

21.02.2012 07:58

Am 14. 12. 2011 haben die Vertreter des Goethe-Instituts und der Firma Infosys unser Gymnasium besucht, um das Projekt „Deutsch für die Karriere“ vorzustellen. An der Präsentation haben 35 ausgewählte Schüler teilgenommen. Die Informationen über das Goethe-Institut wurden den Schülern auf Deutsch mitgeteilt. Außer anderem haben wir über die Angelegenheiten erfahren, an den vom Institut angebotenen Sprachkursen teilzunehmen, oder Stipendien für das Studium in Deutschland zu bekommen. Das ist für die Schüler in manchen Hinsichten sehr nützlich, weil sie dadurch nicht nur ihre Deutschkenntnisse vervollkommnen können, neue Leute kennen lernen oder Erfahrungen sammeln, sondern sie können auch selbständiger leben und sich Vorstellungen von Arbeitsbedingungen bei deutschen Firmen machen. Das Goethe-Institut veranstaltet jedes Jahr das Wettbewerb „Jugend debattiert“, an dem unsere Schule auch teilnimmt.

Der andere Teil der Präsentation verlief auf Englisch. Eine Infosys-Vertreterin machte uns damit bekannt, dass die Mitarbeiter der Firma multinational zusammensetzt sind und dass sie umfassende Sprachkenntnisse haben. Durch vorhandene Statistik hat sie ebenfalls die Wichtigkeit der deutschen Sprache in der heutigen Businesswelt bewiesen.

Weitere Informationen über das Goethe-Institut und Infosys haben wir durch Flugblätter mit Links zu entsprechenden Webseiten erhalten.

---

On the 14th February several representatives of an organization from Federal Republic of Germany called Goethe-Institut together with a few delegates of the company Infosys visited our school to support a project called “German for successful career”. Approximately 35 students participated in watching the presentation. At the start the representatives of Goethe-Institut introduced the organization to us, the information about the organization were given in German language. Among other things we learnt out about the possibility of participating in the language courses which are offered by the Institute or about chances of being granted a scholarship for studying in Germany, which is undoubtedly beneficial for students – not only to improve their ability to use the language, to meet new people and obtain new experience, but also because of the opportunity to become more independent and to have a more specific idea about working conditions in German companies.

The second part of the presentation was in English language. The Infosys´ representative gave us the information about multinational staff of the firm as well as about the employees´ great languages knowledge. By presenting the statistics the representative demonstrated the importance of German language in the world of labour.

We got further information about the organization Goethe-Institut and the company Infosys in the handouts together with the web links.  

---

Dne 14. 12. 2011 se na naše gymnázium dostavili zástupci kulturní organizace Spolkové republiky Německo Goethe-Institut a firmy Infosys v rámci projektu Němčina pro úspěšnou kariéru. Prezentace se zúčastnilo přibližně 35 vybraných studentů. Nejprve se nám představil Goethe-Institut, informace o něm nám byly sdělovány v německém jazyce. Mimo jiné jsme se dozvěděli o možnosti zúčastnit se jazykových kurzů, které Institut nabízí, získat stipendia pro studium v Německu, což je pro všechny studenty v mnoha směrech velmi přínosné, a to nejen jako příležitost k zdokonalení němčiny, poznávání nových lidí a získávání nových zkušeností, ale i k možnosti osamostatnit se a vytvořit si představy o pracovních podmínkách v německých firmách. Goethe-Institut je také každoročním pořadatelem soutěže Jugend Debattiert, které se účastní i naše škola.

Druhá část prezentace probíhala v anglickém jazyce. Zástupkyně Infosys nás seznámila s mnohonárodnostním obsazením v této firmě, stejně jako s rozsáhlými jazykovými znalostmi zaměstnanců. Předloženými statistikami nám i ona doložila důležitost německého jazyka v pracovním světě.

Další informace o kulturní organizaci Goethe-Institut a firmě Infosys nám byly poskytnuty na několika informačních letácích spolu s odkazy na internetové stránky.

---

Autoři: Studenti NZG/ JGM

Fotogalerie: Projekt Deutsch für die Karriere