Virtuální prohlídka školy

Pololetní projekty v rámci výuky anglického jazyka

10.12.2014 13:53

Již několik let pracuji ve svých jazykových hodinách s pololetními projekty jako přípravou k maturitní zkoušce.

Je samozřejmě nutné práci v běžných hodinách trochu zintenzivnit, abychom vyšetřili čas na veřejné obhajoby pro každého před celou skupinou.

Každá třída dostane zadán jeden projekt pro každé pololetí, jehož téma je použitelné i pro maturitní zkoušku – žáci si ho tedy mohou odložit a později se k němu vrátit.

Většinou se jedná o formát A2 nebo 2x A3 ( primy a sekundy jen A3), kam žáci rozmístí textovou a obrazovou část v požadovaném rozsahu ke svému tématu.

Na zpracování projektu mají vždy lhůtu minimálně jeden měsíc a stanovím tzv. „Deadline“ – tedy nejzazší možný termín odevzdání projektu.

Po odevzdání je hodnoceno grafické provedení práce, aby se žáci naučili prezentovat výsledky své práce i na patřičné úrovni, a jsou stanoveny termíny ústní obhajoby projektu. Obhajoba probíhá tak, že žák připevní svůj projekt na tabuli, aby jej všichni dobře viděli a věděli, o čem hovoří, a stanovenou dobu o své práci mluví, vysvětluje, event. pouští doplňující videa nebo uvádí další rozšiřující materiály.

Doba obhajoby se pro jednotlivé ročníky liší – každým rokem se prodlužuje o 30 vteřin tak, abychom dosáhli délky 5 min. v maturitním ročníku.

Žáci se učí, jak pracovat s hlasem, jaký mít postoj, práci rukou při proslovu, jak mají vypadat podklady, jak použít projekt a doplňující materiály v rámci obhajoby, jsou upozorněni na nejčastější chyby při veřejných prezentacích, učí se zvládat trému, nervozitu, „problémové sektory“ posluchačů apod.

Třída na závěr zhodnotí obhajobu, posoudí její délku, úroveň, nejčastější chyby jazykové a prezentační, pochválí věci, které se žákovi podařily, a vysvětlí, co by měl v příští obhajobě zlepšit.

Aby vypracovávání projektů nebyla jen prostá „práce navíc“, probíhají i různé třídní soutěže projektů, dokonce byla zorganizována celoškolní soutěž projektů Easter se sladkými odměnami.

Pokládám nácvik zvládání vystoupení na veřejnosti za velmi důležitý nejen kvůli maturitní zkoušce, ale i pro absolventy, kteří půjdou ze školy přímo do pracovního procesu, a budou je tedy čekat přijímací pohovory, přednášky, vedení schůzek apod.

Žáci mají ještě další možnost prohloubit si dovednosti zvládání strachu, trémy, zlepšení soustředěnosti a paměti aj. i v mém klubu relaxačních a meditačních technik.

Říjen 2014

Ing. Lýdia Boťanská