Virtuální prohlídka školy

Návštěva výstavy

01.03.2012 07:19

HODNOCENÍ NÁVŠTĚVY VÝSTAVY v UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉM

                    MUZEU V BRNĚ SE TŘÍDAMI KVINTA a I. SPGŠ

Studenti kvinty I. NZG společně se studenty 1. ročníku SPGŠ navštívili ve čtvrtek 26.1. 2012 expozici v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Kurátor Dr. Ladislav Kessner přistoupil značně velkoryse ke svému projektu a jeho promyšlený postoj je rovněž patrný ze samotného názvu výstavy: Obrazy mysli, mysl v obrazech. Pro naše studenty byl vybrán program pod názvem – „Já, mysl“.

Celý projekt je nesmírně obsáhlý a přesahuje hranice samotného umění. Autorům výstavy se jednalo především o propojení a nalezení vazeb s vědou a filozofií. U takových projektů většinou vzniká problém nadměrné rozsáhlosti a s ní spojený prvek nepřehlednosti a nezajímavé detailnosti. Myslím si, že ani jedno z uvedeného negativního přisouzení brněnskou výstavu neohrožuje.

Velmi citlivě propojil kurátor výstavy strnulost vystavených exponátů a jejich potencionální osamocení s oživením projektu, o které se postaraly studentky oboru dějiny umění na FF MU. Velmi vhodně voleným, a pro naše studenty, promyšleným přístupem se postaraly o komentář k vybraným exponátům. Jejich průvodní slovo výstavou bylo nesmírně poutavé a vzbudilo mezi studenty opravdový zájem.

Uplatněny byly poznatky z biologie, psychologie, fyziky, ale rovněž tak z kriminalistiky a tím mohly být obohaceny znalosti z právní nauky. Apelováno bylo díky vhodnému působení průvodkyň také na představivost a imaginaci našich studentů. To hlavně „tváří v tvář“ některým nejednoznačným uměleckým dílům, které by jinak možná sklidily odmítavé postoje a v některých případech i opovržení.

V jedné fázi návštěvy byli studenti vybídnuti k vlastní kreativní činnosti. Ve vedlejším sále s promítací plochou byli instruováni jak uplatnit svoji vlastní fantazii a svůj osobitý projev v jakémsi sebereflexivním vyjádření a tak se za pomocí barev a výkresů mohli pokusit o znázornění svých vlastních prožitků, pocitů a momentálních nálad. Zájemcům pak bylo umožněno prezentovat svoje „dílo“ před ostatními.

Exponáty na výstavě pocházejí z různých slohových fází domácího, ale i světového umění. Navíc kurátoři odmítli sledovat jednotící linii v technikách provedení jednotlivých děl. A to se možná ukázalo jako správný krok. Student má možnost ve výstavních prostorách porovnávat malbu s kresbou a tu zase třeba s různými grafickými technikami. Tento citlivý průřez umožnil u studentů oživení jejich znalostí, připomenutí již známých skutečností, ale hlavně vzbudil zájem.

Ukázalo se, že rozptýlení umělecké tvorby a její určitá neutříděnost a slohová roztříštěnost může být vyvážena tematickou jednotností a dodržením myšlenkové návaznosti. Právě toto hledisko možná přispělo ke zvýšení pozornosti a vnímavosti našich studentů. Je třeba ale znovu brát v úvahu důležitost a význam vhodně voleného komentáře studentek.

Návštěva výstavy Obrazy mysli, mysl v obrazech byla bezesporu pro mladé studenty přínosem. Ukázalo se, že teoreticky obtížné a náročné téma je možné prezentovat a přiblížit lákavým způsobem, v některých momentech i s jistou nadsázkou, humorem a hlavně vzbudit při tom všem tolik potřebný zájem.

Odnesou-li si studenti z této návštěvy ještě navíc také některé nové informace do oboru biologie, základů práva, popřípadě filozofie, splnila tato komentovaná výstava plně svůj účel.

Petr Boleslav