Virtuální prohlídka školy

Erasmus+ Mobilita pracovníků ve školním vzdělávání

27.06.2020 15:29

Rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků k dosažení efektivního procesu učení

Název projektu: Rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků k dosažení efektivního procesu učení

Název projektu v AJ: Enhancing Professional Teachers’ Competencies for Effective Teaching Learning Process

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060842

Program: Erasmus + Klíčová akce 1(KA1), mobilita pracovníků ve školním vzdělávání, výzva 2019

Doba trvání projektu: 1.6.2019 – 31.5.2020

Rozpočet projektu:  5558 EUR

Realizované aktivity: metodický kurz a stínování

Počet zapojených učitelů/mobilit: 1/2

Zapojené organizace, spolupracující na projektu: 

 • I. Nemecke zemske gymnasium, Czech Republic
 • Käpylän peruskoulu, Finland
 • PMS ERASMUS PLUS, Spain

 

Základní informace o projektu:

Projekt je zaměřen na rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků naší školy. Zahrnuje dvě mobility (metodologický kurz a stínování na zahraniční škole). Projekt propojuje další vzdělávání pedagogů, umožňuje výměnu zkušeností dobré praxe mezi učiteli, podporuje aplikaci nových zkušeností v praxi, zatraktivňuje žákům výuku novými prvky, umožňuje navazování pracovních kontaktů na mezinárodní úrovni, motivuje učitele se dále vzdělávat.

 

Cíle projektu:

Klíčová oblast, ve které chceme zlepšit činnost naší základní školy, je implementace nových nebo jiných metod ve výuce, individualizace a diferenciace ve výuce, diferenciace učebních materiálů a metod v rámci učebního tématu, zkvalitňování výuky, podporovat kreativitu žáku a jejich komunikační schopnosti. Také více sdílet zkušenosti mezi kolegy a spolupracovat nejen mezi kmenovými třídami, ale i napříč ročníky, udržet a zlepšovat kvalitu tematických a projektových dnů.

Další klíčovou oblastí je podpora a realizace mezinárodních projektů. Jsme škola s rozšířenou výukou jazyka, a proto se snažíme o větší přesah, než je jen třída ve škole. Snažíme se o vnímání cizího jazyka žáky jako prostředku ke komunikaci a ne, aby byl vnímán pouze jako předmět ve škole.

Zaměříme se na tak na zlepšení profesních i jazykových kompetenci pedagogů, podpoříme jejich účast na školeních a jazykových kurzech. Snažíme se o sdílení zkušeností v rámci kmenových tříd, hospitace a stínování u kolegů a následné hodnocení a inspirace. Současně do profesního rozvoje učitelů bude zahrnuto tzv. párové (tandemové) učení "team-teaching", které probíhá v rámci tříd bilingvního vzdělávání.

 

Konkrétní cíle spojené s tímto projektem:

 • Podpora rozvíjení a zdokonalování metodologických i jazykových kompetencí pedagogických pracovníků, včetně schopnosti učitele individualizace a diferenciace ve výuce, podpory kreativity žáků a komunikačních dovedností žáků a následně tak zkvalitnění a zefektivění výuky na škole.
 • Podpora mezinárodní spolupráce školy - přínos vidíme v možnosti navázání vztahů s učiteli z jiných zemí EU a možnosti vzájemného předávání zkušeností a možné budoucí spolupráci (např. projekty Erasmus+ KA1 a KA2, eTwinning).

 

Zpráva o uskutečněných mobilitách – hodnocení kurzu a stínování

1.  TEACHING ENTREPRENEURSHIP SKILLS – metodologický kurz

 • Termín kurzu: 18.8.2019 – 24.8.2019
 • Země: Island, Reykjavík
 • Podrobný popis kurzu: zde
 • Certifikát účastníka:  zde

 

 

2.  Käpylän peruskoulu – stínování na škole (job-shadowing)

 • Termín stínování na škole: 27.8.2019 – 7.9.2019
 • Země: Finsko
 • Podrobný popis pobytu ve škole: zde
 • Certifikát účastníka:  zde

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, z programu Evropské unie Erasmus +.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor.

Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.