Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

Školní družina

Návštěva školní družiny není povinnou součástí školní docházky a nesouvisí s ní žádné další platby nad rámec stanoveného školného. Záměrem družiny je především její co nejužší napojení na potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností a další rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů. Doba strávená ve školní družině je cíleně a důsledně rozdělována na bloky určené k odpočinku a relaxaci, ke každodennímu procvičování angličtiny a k docházce do zájmových kroužků. Všechny bloky a aktivity jsou vedeny pedagogickými pracovníky naší školy či základní umělecké školy, vychovatelkami a v případě sportovních kroužků také vybranými externisty. Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družiny podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek. Začátek družiny se může u žáků z jednotlivých ročníků lišit podle návaznosti na rozvrh hodin ve škole.

Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny ve Vnitřním řádu ŠD a Školním vzdělávacím programu ŠD, které jsou veřejnosti k dispozici v kanceláři ZŘŠ a na nástěnce v patře AZŠ.

Provoz školní družiny

  • Ranní školní družina je otevřena od 6.45 do 8.30 hodin.
  • Odpolední školní družina je v provozu do 17.00 hodin

Vyzvedávání z ŠD

Vyzvedávat děti je možné ve stanovených časech na vrátnici školy, tedy 13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 16.30 a 17.00.  V případě zájmových kroužků ZUŠ i později. Vyzvedávání v rozmezí mezi 14:15h a 15:15h není z organizačních důvodů možné!!! Případné odchody by narušovaly činnosti daného oddělení. Bez doprovodu mohou družinu opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas (mají odevzdaný samostatný pravidelný odchod). Vzhledem k nutnosti dobrého organizačního zajištění činnosti ŠD je nezbytné, aby rodiče respektovali tyto časy. Případné změny odchodů řešte prostřednictvím vedoucí školní družiny (gabrhelova@skolskykomplex.cz). Děkujeme za pochopení. 

Režim školní družiny

Čas Činnost

6:45  –  8:30

ranní ŠD – převážně odpočinková a relaxační činnosti
(klidové hry, stolní hry, činnost dle zájmů)

Čas Činnost

13:15 – 14:15

příchod dětí, spontánní a odpočinková činnost, rekreační činnost
(četba, vyprávění, tematické rozhovory, výtvarná činnost)

14:15 – 15:15

činnost zájmová v rámci zájmových útvarů, rekreační činnost
(zájmová kroužky, pobyt venku, pohybové a volné aktivity)
Vyzvedávání mezi 14.15 – 15.15 není z organizačních důvodů možné!!!

15:15 - 16:00

svačina, osobní hygiena, příprava na vyučování formou AJ
(didaktické hry, křížovky, smyslové vnímání se zapojením angličtiny)

16.00 – 17.00

sloučení oddělení, úklid, stolní a klidové hry dle zájmů

Školní družina ve školním roce 2023/2024 – otevřená oddělení:

Rozvrhy jednotlivých oddělení ŠD 2023/2024