Anglická základní škola

        
        

Proč my (For English version click here)

Jsme základní škola, která je zařazena do sítě škol MŠMT, a vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu jako z ostatních škol na území ČR. Naše základní škola má výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka již od 1. třídy.

Rodiče žáků si mohou vybrat studium na základní škole ze dvou studijních programů:

 1. bilingvní metoda (BILINGVNÍ TŘÍDA)
  nebo
 2. metoda CLIL (TŘÍDA CLIL)

Při nástupu do základní školy nemusí mít žák žádné znalosti anglického jazyka. Naše základní škola také vzdělává žáky z anglicky mluvících zemí, kteří mají základní znalosti českého mluveného jazyka.

Absolvent školy bude připraven pokračovat v navazujícím studiu na I. NZG či Gymnáziu J. G. Mendela. Tato gymnázia se nacházejí ve stejné budově jako ZŠ, takže žáci pokračující ve studiu na střední škole nejsou vystaveni změně prostředí. V případě studia bilingvní metody je návaznost studia bilingvního programu zajištěno na I.NZG.

BILINGVNÍ TŘÍDY AZŠ

Vybrané nejazykové předměty jsou od 1. třídy vyučovány v anglickém jazyce. Bilingvní hodiny jsou v naší základní škole vedeny plně kvalifikovanými učiteli anglického jazyka a rodilým mluvčím – zahraničním učitelem.

Od 1. třídy jsou v AJ vyučovány předměty: matematika, pracovní činnosti, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova. Anglický jazyk 2 hodiny/týden, Anglické cvičení 1 hodina/týden, bilingvní program 7 hodin/týden (od 1. ročníku do 3. ročníku). Od 4. ročníku se bilingvní program navyšuje o 1 vyučovací hodinu/týden a anglický jazyk o 2 hodiny/týden.¨

S angličtinou se žák bude setkávat od 1. třídy také v bloku odpolední školní družiny.

Pro studium jsou využívány české učebnice doplněné o další tituly či pracovní listy v angličtině. Anglický jazyk je vyučován podle učebnic Oxford. V našich třídách AZŠ studuje maximálně 16 žáků. Bilingvní třídy jsou vhodné pro děti z bilingvních rodin, děti cizinců a pro děti, které se s angličtinou setkaly v MŠ.

V odpoledních hodinách si žáci mohou zvolit některou z nabízených bilingvních zájmových činností.

Školné (bilingvní třída AZŠ): 
 • 8 000 Kč/měsíc (tj. 96 000 Kč – školné je možné uhradit ve 12-ti splátkách).


CLIL TŘÍDY AZŠ

Naše základní škola učí česky, učí české reálie a českou kulturu. Čeština je základním vyučovacím jazykem. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy, jeho časová dotace se pozvolna zvyšuje tak, aby žák nebyl přetěžován v období, kdy si ke vzdělávání teprve utváří vztah. S angličtinou se žák bude setkávat od 1. třídy také při hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a každý den v odpolední školní družině. 1x týdně je přítomen ve vyučování rodilý mluvčí.

Každý žák naší ZŠ má také možnost v 1. a 2. třídě docházet do nepovinného předmětu Anglické cvičení, kde se procvičuje a upevňuje probrané učivo z vyučování angličtiny. V našich třídách AZŠ studuje maximálně 16 žáků.

Školné (CLIL třída AZŠ): 
 • 4 500 Kč/měsíc (tj. 54 000 Kč – školné je možné uhradit ve 12-ti splátkách).

Ve zkratce o nás…

 • Bezpečí Vašich dětí je pro nás nejvyšší prioritou, proto jsme zvýšili opatření vztahující se k bezpečnosti žáků ve škole. Prostor vrátnice i chodby celého školského komplexu jsou monitorovány kamerami a příchody i odchody žáků jsou zaznamenávány do systému Škola on-line v sekci Docházka, kde si můžete sami na webu ověřit přítomnost Vašeho dítěte ve škole.
 • Nabízíme malé počty dětí ve třídě (max. 16) a individuální přístup ke každému žákovi.
 • V budově školy se nachází vlastní školní kuchyně s nejmodernějším vybavením a výběrem ze 3 jídel.
 • K výuce cizích jazyků základní škola od školního roku 2011/2012 využívá také novou jazykovou laboratoř, která je vybavena nejkvalitnější audio-vizuální technikou pro zefektivnění jazykové výuky.
 • Výuka anglického jazyka jako povinného předmětu již od prvního ročníku.
 • Počty hodin AJ a AC ve vyučování: 1.–2. třída: 3 hodiny/týden, 3.–5. třída: 5 hodin/týden.
 • Anglický jazyk vyučujeme podle učebnic OXFORD.
 • Ve vybraných hodinách výuky Anglického jazyka mají naši žáci možnost si svou angličtinu procvičit také s rodilým mluvčím.
 • Naši žáci se pravidelně účastní jazykových soutěží a umísťují se na předních pozicích.
 • Každoročně naše žáky systematicky připravujeme na Cambridge zkoušky. Školský komplex je právem hrdý na to, že zvítězil v kategorii Nejlepší příprava „krok za krokem“ pro rok 2017 za Českou republiku. Tuto mezinárodní soutěž pořádala organizace Cambridge Assessment English, která je součástí Cambridge University.
 • Odpolední školní družina do 17.00 hodin, ranní družina od 6.45 do 8.30 hodin.
 • Druhý jazyk vyučovaný již od 3. ročníku jako nepovinný předmět.
 • Poradenství školního psychologa a speciálního pedagoga.
 • Výuka bruslení a výuka plavání.
 • V rámci vyučování naši žáci navštěvují divadla a různé exkurze (např. knihovnu, hvězdárnu atd.).
 • Využíváme internetovou žákovskou knížku i třídní knihu (Škola on-line).
 • Ve všech třídách AZŠ jsou nainstalovány interaktivní tabule, včetně výukových programů pro jednotlivé předměty.
 • V budově školy se nachází kvalitně vybavená výtvarná a keramická dílna.
 • Zahájení vyučování v 8.55 hodin.
 • Škola nově také spolupracuje s prestižními zahraničními soukromými školami v Londýně a na Floridě.
 • Naši žáci od 5. ročníku na AZŠ každoročně navštěvují jazykové pobyty v zahraničí.

Příplatkové služby pro žáky naší školy:

 • Odpolední zájmové kroužky vedené v angličtině.
 • Keramika, jóga, počítačový kroužek, sportovní kroužky, Kendo, jazykové kroužky.
 • ZUŠ – klavír, keyboard, zpěv, flétna, kytara, dramatický kroužek, keramický kroužek, výtvarný kroužek…

Fotogalerie: Proč my

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>