Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

CLIL TŘÍDY AZŠ

Naše základní škola učí česky, učí české reálie a českou kulturu. Čeština je základním vyučovacím jazykem. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy, jeho časová dotace se pozvolna zvyšuje tak, aby žák nebyl přetěžován v období, kdy si ke vzdělávání teprve utváří vztah. S angličtinou se žák bude setkávat od 1. třídy také při hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a každý den v odpolední školní družině. 1x týdně je přítomen ve vyučování rodilý mluvčí.

Každý žák naší ZŠ má také možnost v 1. a 2. třídě docházet do nepovinného předmětu Anglické cvičení, kde se procvičuje a upevňuje probrané učivo z vyučování angličtiny. V našich třídách AZŠ studuje maximálně 16 - 18 žáků.

Školné (CLIL třída AZŠ): 
  • 6 600 Kč/měsíc (tj. 66 000 Kč – školné je možné uhradit v 10 splátkách).
 

Our elementary school teaches about Czech culture in Czech language. Czech is the basic language of tuition. Still, there are lessons of English right from the first grade. The number of lessons of English is gradually extended so that students are not put under too much stress when they are only building their relationship towards education. However, starting in the first grade, children are exposed to English also during lessons of Art, Practical Activities and afterschool childcare activities. Once a week, students also practice their English a native speaker.

Every student in the first and second grades also has the possibility to attend optional extra lessons of English Practice where they can review and practice what they learned in their regular English lessons. There are not more than 16 to 18 students in one class.

Tuition fee (CLIL  class at English Elementary School)

  • CZK 6,600 per month (i.e. CZK 66,000 per year – the fee can be split into 10 payments)

 

Počet hodin týdně v rámci výuky cizího jazyka - CLIL třídy AJ a
AJ cvičení*
druhý cizí jazyk* AJ v družině* AJ – rodilý mluvčí*** Nejazykové předměty
CLIL
**
1. ročník 3 0 5 1 2
2. ročník 3 0 5 1 2
3. ročník 5 1 5 1 2
4. ročník 5 1 5 1 3
5. ročník 5 1 5 1 3
Celkem za 1. stupeň 21 3 25 5 12

*    Jedná se o týdenní počty hodin výuky cizích jazyků.

**   V předmětech výtvarná výchova a pracovní činnosti je na žáky mluveno anglicko-česky již od 1. třídy (používáme metodu CLIL).

*** Rodilý mluvčí v rámci výuky Anglického jazyka.

 

No. of lessons of foreign languages per week - CLIL classes English and English Activities* Second foreign language* English in afterschool childcare* English with native speaker*** Non-language-based CLIL subjects**
1st grade 3 0 5 1 2
2nd grade 3 0 5 1 2
3rd grade 5 1 5 1 2
4th grade 5 1 5 1 3
5th grade 5 1 5 1 3
Total Grades 1-5 21 3 25 5 12

*    Weekly number of lessons of foreign languages.

**   In subjects Arts and Practical Activities, students are spoken to in both English and Czech right from the First Grade (we use the CLIL method).

*** Native speaker present in English lessons.