Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
   
 
                                          
 

 

Bilingvní výuka / Bilingual Education

Bilingvní vzdělávání      

Od září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

V září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Výuka s rodilým mluvčím probíhá v 1. - 3. třídě v sedmi hodinách týdně, ve čtvrtém a pátém ročníku se tento počet navyšuje na 8. V družině mají žáci dalších pět hodin AJ.


Bilingual Education

On September 2012, our school was granted permission for bilingual education in the subjects of History, Geography and Social Studies in English and German languages. This means that we are highly experienced in bilingual teaching.

On September 2018, we decided to extend bilingual education to the entire School Complex, including our English Elementary School. Our striving was successful and in February 2019, we were able to organise the Talent Test at the English Elementary School to both the usual class, which uses the CLIL method, and the bilingual class.

All first-graders enjoy their classes with a native speaker of English - there are seven bilingual classes in Grades 1-3. This number increases to 8 in Grades 4 and 5. English is also part of five after-school extra-curricular activities.

 

Bilingvní třída

Jsme první školou v Brně, která ve školním roce 2019/2020 otevřela na Anglické základní škole bilingvní třídu pro žáky první třídy.

V případě bilingvní výuky jsou vybrané nejazykové předměty od 1. třídy vyučovány v anglickém jazyce. Bilingvní hodiny jsou v naší základní škole vedeny plně kvalifikovanými učiteli anglického jazyka a rodilým mluvčím – zahraničním učitelem.

Od 1. třídy jsou v AJ vyučovány předměty: matematika, pracovní činnosti, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova. Anglický jazyk 2 hodiny/týden, Anglické cvičení 1 hodina/týden, bilingvní program 7 hodin/týden (od 1. ročníku do 3. ročníku).

Od 4. ročníku se bilingvní program navyšuje o 1 vyučovací hodinu/týden a anglický jazyk o 2 hodiny/týden. S angličtinou se žák bude setkávat od 1. třídy také v bloku odpolední školní družiny. Pro studium jsou využívány české učebnice doplněné o další tituly či pracovní listy v angličtině. Anglický jazyk je vyučován podle učebnic Oxford.

V našich třídách AZŠ studuje maximálně 16 žáků. Bilingvní třídy jsou vhodné pro děti z bilingvních rodin, děti cizinců a pro děti, které se s angličtinou setkaly v MŠ. V odpoledních hodinách si žáci mohou zvolit některou z nabízených bilingvních zájmových činností.

Školné (bilingvní třída AZŠ): 
  • 8 000 Kč/měsíc (tj. 96 000 Kč – školné je možné uhradit ve 12 splátkách).
Předměty v rámci výuky cizího jazyka Počet hodin angličtiny a anglického cvičení* Počet hodin druhého cizího jazyka* AJ v družině* Bilingvní vyučování v AJ
s rodilým mluvčím**
1. ročník 3 0 5 7
2. ročník 3 0 5 7
3. ročník 5 1 5 7
4. ročník 5 1 5 8
5. ročník 5 1 5 8
Celkem za 1. stupeň 21 3 25 37

*    Jedná se o týdenní počty hodin výuky cizích jazyků.

** Bilingvní vzdělávání – nejazykové předměty (matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova) jsou vyučovány v anglickém jazyce (výuku vede plně kvalifikovaný učitel daného předmětu, vč. anglického jazyka v součinnosti s rodilým mluvčím).

Bilingual Class

We are the first school in Brno to have started a bilingual class for first-graders at the English Elementary School.

In the bilingual class, starting from First Grade, selected non-language classes are taught in English. Bilingual lessons are taught by fully qualified teachers of English and native speakers.

The following subjects are taught in English starting in First Grade: Mathematics, Practical Activities, Music, Art, and Physical Education. The syllabus includes English – 2 lessons per week; English practice – 1 lesson per week; bilingual programme – 7 lessons per week (Grades 1-3). In Grades 4 and 5, the bilingual programme is extended by one lesson per week and English by 2 lessons per week.

From First Grade, we also offer afternoon extra-curricular activities in English.

The curriculum includes Czech coursebooks and additional books/handouts in English. English language is taught using Oxford coursebooks. In one class, there are not more than 16 students. Bilingual classes are ideal for children from bilingual families as well as for children who had English classes in kindergarten.

In the afternoon, we offer extra-curricular bilingual activities.

Tuition fee (bilingual class at English Elementary School)

  • CZK 8,000 per month (i.e. CZK 96,000 per year; the fee can also be split into 12 payments)

     

English Elementary School Bilingual Classes

Subjects within language teaching (No. of lessons)

English and English Practice* Second foreign language* English in pre-classes and after-classes care* Bilingual education in English with a native speaker**
Grade 1 3 0 5 7
Grade 2 3 0 5 7
Grade 3 5 1 5 7
Grade 4 5 1 5 8
Grade 5 5 1 5 8
Total 21 3 25 37

*    No. of language lessons per week

** Bilingual Education – non-language subjects (Mathematics, Music, Art, Practical Activities, and Physical Education) are taught in English (fully qualified Czech teachers and native speakers of English).