Anglická základní škola

        
        

Aktuální informace o bilingvní výuce

Ve slavnostní první školní den 2. 9. 2019 se u nás žáci poprvé posadili do lavic v nově otevřené třídě s bilingvní výukou. Poprvé se zde setkali s paní učitelkou, rodilým mluvčím a vtipálkem pštrosem Oscarem, kteří je budou celým následujícím školním rokem provázet. Hravě a s důvtipem byli žáci...

   Bilingvní výuka / Bilingual Education

Bilingvní vzdělávání

Již od 1. září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

Už v září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Těší nás velký zájem rodičů o bilingvní výuku na naší škole a jsme hrdí, že celý proces pečlivých příprav se završí v září 2019, kdy nastoupí prvňáčci do své nové bilingvní třídy.

 

 

 

Bilingual Education

On September 1, 2012, our school was granted permission for bilingual       education in the subjects of History, Geography and Social Studies in English and German languages. This means that we are highly experienced in bilingual teaching.

As early as September 2018, we decided to extend bilingual education to the entire School Complex, including our English Elementary School. Our striving was successful and in February 2019, we were able to organise the Talent Exam at the English Elementary School to both the usual class, which uses the CLIL method, and the bilingual class.

We are happy to have seen that parents were highly interested in bilingual education at our school. This makes us proud to complete the careful preparations in September 2019 by opening the First Year of bilingual class.

 

Bilingvní třída

Jsme první školou v Brně, která od školního roku 2019/2020 otevírá na Anglické základní škole bilingvní třídu pro žáky první třídy.

Rodiče žáků si mohou vybrat studium na základní škole ze dvou studijních programů:

  1. bilingvní metoda (BILINGVNÍ TŘÍDA)
    nebo
  2. metoda CLIL (TŘÍDA CLIL)

 

O mětodě CLIL se můžete více dočíst zde.

V případě bilingvní výuky jsou vybrané nejazykové předměty od 1. třídy vyučovány v anglickém jazyce. Bilingvní hodiny jsou v naší základní škole vedeny plně kvalifikovanými učiteli anglického jazyka a rodilým mluvčím – zahraničním učitelem.

Od 1. třídy jsou v AJ vyučovány předměty: matematika, pracovní činnosti, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova. Anglický jazyk 2 hodiny/týden, Anglické cvičení 1 hodina/týden, bilingvní program 7 hodin/týden (od 1. ročníku do 3. ročníku). Od 4. ročníku se bilingvní program navyšuje o 1 vyučovací hodinu/týden a anglický jazyk o 2 hodiny/týden.¨

S angličtinou se žák bude setkávat od 1. třídy také v bloku odpolední školní družiny.

Pro studium jsou využívány české učebnice doplněné o další tituly či pracovní listy v angličtině. Anglický jazyk je vyučován podle učebnic Oxford. V našich třídách AZŠ studuje maximálně 16 žáků. Bilingvní třídy jsou vhodné pro děti z bilingvních rodin, děti cizinců a pro děti, které se s angličtinou setkaly v MŠ.

V odpoledních hodinách si žáci mohou zvolit některou z nabízených bilingvních zájmových činností.

Školné (bilingvní třída AZŠ): 
  • 8 000 Kč/měsíc (tj. 96 000 Kč – školné je možné uhradit ve 12-ti splátkách).


 

Bilingual Class

We are the first school in Brno to start a bilingual class for students in Year One at the English Elementary School.

Parents can choose from two different study programmes:

  1. Bilingual Programme (Bilingual class)
  2. CLIL Programme (CLIL class)

For more information on the CLIL Programme click here.

In the bilingual class, starting from Year One, selected non-language classes are taught in English. Bilingual lessons are taught by fully qualified teachers of English and native speakers.

The following subjects are taught in English starting in Year One: Mathematics, Practical Activities, Music, Art, and Physical Education. The syllabus includes English – 2 lessons per week; English practice – 1 lesson per week; bilingual programme – 7 lessons per week (from Year One to Year Three). From Year Four on, the bilingual programme is extended by one lesson per week and English by 2 lessons per week.

From Year One, we also offer afternoon extra-curricular activities in English.

The curriculum includes Czech coursebooks and additional books/handouts in English. English language is taught using Oxford coursebooks. In one class, there are not more than 16 students. Bilingual classes are ideal for children from bilingual families as well as for children who had English classes in kindergarten.

In the afternoon, we offer extra-curricular bilingual activities.

Tuition fee (bilingual class at English Elementary School)

  • CZK 8,000 per month (i.e. CZK 96,000 per year; the fee can also be split into 12 payments) 

Porovnání výuky cizích jazyků na naší základní škole (bilingvní třídy/CLIL třídy)

 

Naše škola
AZŠ - CLIL třídy

Naše škola
AZŠ - bilingvní třídy

Předměty v rámci výuky cizího jazyka

Počet hodin angličtiny a anglického cvičení*

Počet hodin druhého cizího jazyka*

AJ v družině*

AJ – rodilý mluvčí***

Další předměty s propojením angličtiny
do výuky**

Počet hodin angličtiny a anglického cvičení*

Počet hodin druhého cizího jazyka*

AJ v družině*

Bilingvní vyučování v AJ
s rodilým mluvčím°

1. ročník

3

0

5

1

2

3

0

5

7

2. ročník

3

0

5

1

2

3

0

5

7

3. ročník

5

1

5

1

2

5

1

5

7

4. ročník

5

1

5

1

3

5

1

5

8

5. ročník

5

1

5

1

3

5

1

5

8

Celkem
za 1. stupeň

21

3

25

5

12

21

3

25

37

*    Jedná se o týdenní počty hodin výuky cizích jazyků.

**   V předmětech výtvarná výchova a pracovní činnosti je na žáky mluveno anglicko-česky již od 1. třídy
      (používáme metodu CLIL).

***  Rodilý mluvčí v rámci výuky Anglického jazyka.

 

Lanugage lessons in CLIL classes vs. bilingual classes

 

English Elementary School
CLIL Classes

English Elementary School
Bilingual Classes

Subjects within language teaching

(No. of lessons)

English and English Practice*

Second foreign language*

English in pre-classes and after-classes care *

English with a native speaker***

Other subjects with integrated English**

English and English Practice*

Second foreign language*

English in pre-classes and after-classes care*

Bilingual education in English with a native speaker°

Year One

3

0

5

1

2

3

0

5

7

Year Two

3

0

5

1

2

3

0

5

7

Year Three

5

1

5

1

2

5

1

5

7

Year Four

5

1

5

1

3

5

1

5

8

Year Five

5

1

5

1

3

5

1

5

8

Total

21

3

25

5

12

21

3

25

37

*    No. of language lessons per week

**   Art lessons and Practical Activities are conducted in both Czech and English from Year One
      (using the CLIL method)

*** Native speaker in English lessons

°      Bilingual Education – non-language subjects (Mathematics, Music, Art, Practical Activities, and Physical Education) are taught in English (fully qualified Czech teachers and native speakers of English).

 

Talentová zkouška

Talentová zkouška je stejná pro třídu CLIL i bilingvní třídu. 
 
Více informací o obsahu přijímací zkoušky se dozvíte zde.

Talent Entrance Exam

(Only children who reach the age of 6 no later than August 31, 2020 can take part in the exam.)

 

The talent entrance exam takes place in the building of the School Complex:

Mendlovo nám. 1/3, 4, Brno, 2nd Floor

The exam takes place on Saturday, February 29, 2020, from 9.00 am to 3.00 pm and on March 1, 2020, from 9.00 am to 2.00 pm.

Please, bring your ID and the child’s Birth Certificate to the exam.

 

We offer two different education programmes:

1. CLIL Programme (CLIL Class)

2. Bilingual Programme (Bilingual Class)

For more information about the CLIL class click here.

 

The Talent Exam is the same for both the CLIL and Bilingual classes.


We can admit students regardless of their permanent address.

 

Contact:

Mgr. Irena Janíčková, phone: +420 777 123 780, e-mail: janickova@skolskykomplex.cz

 

Please, feel free to visit the English Elementary School prior to taking the exam.

You can visit the school on Open Days or you can contact us and agree on a visit on any other date.

 

 

 

To download the contents of the Talent Exam click here.