Vítejte na našich webových stránkách.Střední pedagogická škola

     
    

Proč my

Od 1. 9. 2011 jsme na Mendlově náměstí 3/4 nově otevřeli střední pedagogickou školu s oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika. Pro školní rok 2015/2016 otevřeme jednu třídu s maximálním počtem 26 žáků.

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci jsou vedeni k výchovné a vzdělávací práci s dětmi a mládeží a k organizaci jejich zájmových činností. Naučí se, jak se podílet na rozvoji předpokladů svěřených dětí, zejména v oblasti rozumové, citové, tělesné a sociální. Budoucí učitelky mateřských škol se dozvědí, jak dětem rozumět a jak s nimi komunikovat. Ke své práci s dětmi a mládeží potřebují mít znalosti a dovednosti nejen z oblasti pedagogiky, psychologie nebo biologie, ale také musí umět rozvíjet dítě po stránce výtvarné, dramatické, tělesné a hudební. Mimo to se naši budoucí absolventi učí proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu a budou znát právní normy školské legislativy.

Své teoreticky nabyté poznatky se žáci budou učit aplikovat v pedagogickém procesu, a to přímo na svém domovském Školském komplexu. V mateřské školce Fantazie a také v družině Anglické základní školy si budoucí učitelé vyzkouší pod vedením zkušených pedagogů přípravu projektů určených k výchově a vzdělávání dětí, tedy naplánovat a připravit činnosti pro děti a pak je organizovat a řídit.

Jaký je profil absolventa střední pedagogické školy na Školském komplexu?

 • Orientuje se v současných trendech výchovy u nás i ve světě,
 • má odborné vědomosti a dovednosti nezbytné pro pedagogickou práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku, respektuje jejich práva a potřeby,
 • je schopen samostatně aplikovat teoretické poznatky z pedagogiky a psychologie při řešení konkrétních výchovně-vzdělávacích situací;
 • dovede podněcovat a rozvíjet základní lidské činnosti – hru, učení, práci,
 • má výstižný a kultivovaný projev v mateřském jazyce, umí taktně jednat s lidmi, dovede stimulovat mluvený projev dětí,
 • orientuje se ve slovesném umění včetně literatury pro děti tak, aby ji správně využil pro jednotlivé věkové kategorie,
 • dokáže komunikovat v jednom cizím jazyce,
 • má vytvořeny profesionální i etické vlastnosti požadované u výchovného pracovníka a je schopen uplatňovat je v pracovní činnosti (empatie, kooperace, komunikace, asertivita, akceptace),
 • má osvojeny základní znalosti z anatomie a fyziologie člověka,
 • umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění,
 • ovládá zásady racionální výživy se zřetelem k věku a zdravotnímu stavu svých svěřenců, má vytvořeny odpovídající znalosti a návyky z oblasti hygieny výživy a hygieny prostředí,
 • umí vytvářet podmínky k dětským činnostem a odpočinku ve výchovných institucích, rodinném prostředí i v náhradní péči,
 • umí hrát na hudební nástroj, zazpívat intonačně a rytmicky správně jednohlasou píseň,
 • má rozvinuté improvizační a interpretační dovednosti i esteticko-pohybové cítění a umí využívat hudbu při práci s dětmi a mládeží,
 • ovládá prakticky i teoreticky základy výtvarných činností a umí je využívat v praxi,
 • má základní dovednosti a návyky týmové práce a kooperace,
 • umí používat osobní počítače, dokáže zpracovávat informace s použitím výpočetní techniky,
 • je schopen doplňovat a rozvíjet své odborné vzdělání s ohledem na měnící se podmínky praxe.

Fotogalerie: Proč my

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>